Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Tankönyvek

Tankönyvek

Földi András - Hamza Gábor
A római jog története és institúciói
27. kiadás

E tankönyv — és egyúttal kézikönyv — szerzői arra törekedtek, hogy a római jogot a modern jogok alapjaként mutassák be. Kétségtelen, hogy a római jog anyaga immár másfél évezrede nem változik, rohamosan változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítanunk. Emellett az elmúlt esztendők kutatásai sok új és jelentős eredményt hoztak, melyeket a jelen kézikönyv szerzői művük megírása során figyelembe vettek.
E munka nemzetközi viszonylatban is jelentős újítása, hogy a szerzők az Európán kívüli jogrendszerekre is kiterjedően, mintegy globális panorámában tárják az olvasó elé a római jog továbbélését a középkortól napjainkig. Másfelől újszerű ez a könyv abban is, hogy a szerzők a római magánjog dogmatikáját a forrásokkal összhangban álló, de modern rendszerben ábrázolják. Nagy súlyt kapott az egyes jogi fogalmak pontos definiálása, a jogintézmények dogmatikai lényegének és gazdasági-társadalmi hátterének feltárása is.
A mű olvasói meggyőződhetnek arról, hogy a római jog — beleértve a római közjog számos intézményét is — ezernyi szállal kapcsolódik a hatályos, élő joghoz, amelyben nemcsak kitörölhetetlenül tovább él, de azt végső soron még ma is meghatározza. Különösen áll ez az egységesülő Európára, hiszen az európai jog közös alapját éppen az a római jog jelenti, amely Theodor Heuss megállapítása szerint a Bibliával és a görög filozófiával együtt az európai kultúra három meghatározó pillérének egyikét képezi.

Szerzők: Földi András és Hamza Gábor
Sajtó alá rendezte, a jegyzékeket és a mutatókat összeállította: Rihmer Zoltán
A forrásmutató összeállításában közreműködött: Lukácsi Péter és Reiniger Balázs

Huszonhetedik átdolgozott és bővített kiadás, 2023
ISBN 9786156484277
Terjedelem: 768 oldal
Méret: B5
Kötés: keménytáblás

Ára: 9500 Ft

(mintaoldal pdf)

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Dr. Szilovics Csaba
Pénzügyi jog

A pénzügyi jog szerteágazó, az államháztartástól a nemzetközi pénzügyeken át a tételes adókig terjedő, folyton változó jogág, amelyről a legfelkészültebb szerző is csak pillanatfelvételt készíthet. Mint tapasztalt egyetemi oktató ezt a hatalmas joganyagot szerettem volna tudományos igénnyel rendszerezett és érthető ismerethalmazzá alakítani. Ezt a feladatot csak úgy valósíthattam meg, ha munkámban nem a pénzügyi jog megszámlálhatatlan részletszabályára, hanem a fő elemeire koncentráltam.
Figyelembe véve a tanrendben rendelkezésünkre álló oktatási időt, nem lehet feladatunk, hogy a joghallgatókból adótanácsadókat, könyvelőket, számviteli szakembereket képezzünk, így kizárólag a pénzügyi jogi normák lényeges jellemzőinek a bemutatására vállalkozhattam. A könyv megírásakor nem a bizonytalan reformokra, és vitatható gazdaságpolitikai döntésekre, hanem a jogtudomány eredményeire, az adózás és az adóztatás mára klasszikussá nemesedett alapelveire, a jogterület más állandó elemeire fókuszáltam. Arra törekedtem, hogy a pénzügyi jog iránt érdeklődő olvasók a könyvben megjelenő ismereteket elsajátítva megértsék, és talán meg is szeressék ezt a sok kihívást rejtő jogterületet. A gondolatok feszes bemutatása érdekében a tudományban gyakran alkalmazott hosszú felsorolások helyett, a legtöbb esetben, az elemek példálózó felsorolására szorítkoztam.

További jellegzetessége a könyvnek, hogy a jogintézmények történeti bemutatására is törekedtem. Ennek oka, hogy az általunk tanított tárgy a pénzügytant is magába foglalja, amelynek feladata az egyes jogterületek történeti elemzése.
Végezetül megjegyezném, hogy mint minden szellemi termék, ez a könyv is számos elődöm és kortársam munkájára támaszkodva készült, ami a tudomány sajátossága, és amit most szeretnék minden szerző társamnak megköszönni. Azt kívánom, hogy minden olvasó eredményesen használja ezt a könyvet, és jusson közelebb e jogterület kérdéseinek megértéséhez!

 

Szerző: Dr. Szilovics Csaba
DTP: Darabont Gergő
Terjedelem: 328 oldal

ISBN: 978-615-6484-23-9
Megjelenés: 2023
Méret: B/5

Kötés: kartonált

Ára: 8200 Ft

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Hamza Gábor 
Az európai magánjog fejlődése
a kezdetektől a XX. század végéig

 

A közös európai jog, a ius commune Europaeum megteremtése, a következő évtizedek kiemelkedő fontosságú, széles körű együttműködést igénylő feladata. E hosszú távú munka előfeltételét képezi a közös (jog)történeti alapok feltárása és bemutatása.
Az európai jog alapját elsősorban a XII. századtól a XIX. századig a legtöbb európai országban alkalmazott római jog alkotja, amely tartalmilag ma is meghatározza az európai és igen sok tengerentúli állam magánjogi rendszerét. A szerző e tényből kiindulva az európai magánjogfejlődés felvázolása során figyelmét az egyetemes érvényű római jogi tradíció továbbélésének bemutatására összpontosította.
Mivel a ma is élő római jogi hagyomány az európai kultúra lényeges alkotórészét képezi, a szerző elengedhetetlenül szükségesnek tartotta e tradíció hatástörténetének bemutatását számos Európán kívüli ország vonatkozásában is.
Jelen kötet a 2002-ben megjelent „Az európai magánjog fejlődése – A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján” című könyv új, bővített kiadása.
Szerző: Hamza Gábor
Borítóterv és tipográfia: Darabont Gergő
Terjedelem: 488 oldal

ISBN: 978-615-6484-11-6

Méret: B/5

Kötés: keménytáblás
Ára: 6 300 Ft

 

Videó:
Beszélgetés Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése című kötetének újabb kiadása kapcsán.
Moderátor:  
Dr. Sándor István DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Résztvevők:  
- Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem;
- Dr. Földi András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar;
- Dr. Hamza Gábor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar;
(youtube)

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán
Latin nyelvkönyv joghallgatók számára

Dr. Földi András és Dr. Hamza Gábor ajánlójával
E nyelvkönyv az állam- és jogtudományi karokon folyó alapszintű (kezdő) latin nyelvi oktatás tankönyveként íródott. Célja a latin nyelvű (elsősorban római) jogi forrásszövegek megértéséhez szükséges szóanyag és nyelvtani ismeretek megtanítása, továbbá az I. évfolyam elméleti-történeti tárgyai (római jog, magyar és egyetemes állam- és jogtörténet) főbb kifejezésanyagának elsajátíttatása.
A könyv I. részének 16 leckéje olvasmányokat, szószedeteket, rendszeres nyelvtani anyagrészeket és feladatokat tartalmaz. A leckék olvasmányanyaga két részre oszlik: az első a nyelvtani tudnivalókat illusztráló kultúrtörténeti, római jogi és jogtörténeti kifejezésekből és mondatokból épül fel, a második pedig a római jog tanmenetének megfelelő rendben közöl eredeti forrásszövegeket. A két szöveghez közös, ábécérendben álló szószedet tartozik, amely a könnyebb használhatóság érdekében mindig az olvasmányokkal szemközti oldalakra került. A leckék grammatikai anyaga felöleli a latin nyelv szinte teljes alaktanát, továbbá a mondattan jelentős részét. A feladatok elsősorban a nyelvtani jelenségek felismerését, tudatosítását és gyakorlását szolgálják, a leckék végén elhelyezett fakultatív feladatok azonban további jogi szövegekkel bővítik a hallgatók ismereteit, sőt a klasszikus latin irodalomra is kitekintést adnak. Az I. részben helyet kapott még négy – kultúrtörténeti olvasmányból és ismétlő jellegű feladatokból álló – összefoglaló lecke, valamint a félévek végén egy-egy 50 kérdésből álló feleletválasztós teszt is.
A nyelvtani tudnivalók jobb áttekintését a II. részben közölt összefoglaló táblázatok, továbbá a könyv végén elhelyezett kétlapnyi kivágható táblázat segíti.
A III. rész jegyzetekkel ellátott szemelvényei az ókori római jog, valamint a középkori külföldi és hazai jog legfontosabb forrástípusaiból adnak ízelítőt, ugyanakkor további lehetőséget biztosítanak az elsajátított nyelvi és tárgyi ismeretek alkalmazására.
A IV. részben közölt kisszótár az I. rész leckéinek összesített szóanyagát tartalmazza. A kötelezően megtanulandó regulák és fordításaik a borítólapok belső oldalain olvashatók.
A forrásszövegekhez csatlakozó jegyzetek, az aprólékos nyelvtani magyarázatok a nyelvkönyvet önálló használatra is alkalmassá teszik.
Szerzők: Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán
Lektor: Dr. Dér Katalin, Dr. Földi András
Terjedelem: 240 oldal

ISBN: 978-615-5499-81-4

Méret: B/5

Kötés: kartonált
Ára: 4800 Ft
Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

Herger Csabáné - Katonáné Pehr Erika:
Magyar családjog
a PTE ÁJK tankönyve

"Jelen tankönyv szerzői a fejezeteket szakterületüknek megfelelően osztották el maguk között. Herger Csabáné egyetemi tanár a házassági köteléki jog és a házassági vagyonjog területéről két monográfiát valamint ötvennyolc magyar, német és angol nyelvű tanulmányt publikált az elmúlt huszonöt évben, melyekben a hatályos jog értelmezéséhez a német-osztrák-magyar összehasonlító jogi és a történeti módszert használta. Katonáné Pehr Erika címzetes egyetemi docens a Családi jog című tematikus jogi szaklap szerkesztője, a Kőrös András által szerkesztett Csjk-kommentárban (2013, 2014, 2018) az örökbefogadásról és a gyámságról szóló részek szerzője, továbbá a gyermekvédelem és a
gyermeki jogok területéről több szakcikk írója."

Szerkesztő: Herger Csabáné 
Szerzők: Herger Csabáné - Katonáné Pehr Erika
Lektor: Hegedűs Andrea
A kézirat lezárva: 2021. augusztus 20.
ISBN 978-615-5499-77-7
Terjedelem: 288 oldal

Méret: B/5

Kötés: kartonált

Ára: 4500 Ft

(mintaoldal pdf)

Megrendelhető telefonon, e-mailben illetve partnerünktől, a ronniszakkonyv.hu-tól.

 

 

 

Honlap készítés