Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pp.2021.01.01.

Polgári perrendtartás

2021. január 1.

online segédanyag

- Bizonytalan hatálybalépési idejű módosítások

- Bővített szakvizsga tételsor (szakvizsga.hu)

- A Pp. novella indokolása (pdf, Indokolások tára)

- A Jogászvilág cikksorozata a Pp. januári módosításairól:
1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész

 

Bizonytalan hatálybalépési idejű módosítások

2017. évi CXVIII. törvény
a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

bizonytalan hatálybalépési idejű módosítás

Az alcímet beiktatta a 2020. évi XLII. törvény 70. §-a. Hatályos a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon. Hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

 

7/B. A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

22/F. § (1) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) elhelyezése iránti kérelemről a bíróság polgári nemperes eljárásban dönt.
(2) A figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást a szülő jogosult megindítani azon másik szülő, a gyermek más, a Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) vagy a gyám ellen, akinek a részéről a gyermek jogellenes elvitelének veszélye fennáll. Ha a gyermek gyámság alatt áll, a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást a gyám vagy a gyámhatóság jogosult megindítani azon szülő vagy a gyermek más hozzátartozója ellen, akinek a részéről a gyermek jogellenes elvitelének veszélye fennáll. A gyám a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást a gyámhatóság jóváhagyásával indíthatja meg.
(3) A figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás a járásbíróság hatáskörébe tartozik.
(4) A figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárásra kizárólagosan a gyermek lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság - ha a gyermek lakóhelye vagy ennek hiányában tartózkodási helye a fővárosban van, a Pesti Központi Kerületi Bíróság - illetékes.
(5) Ha az illetékes bíróság a (4) bekezdés alapján nem állapítható meg, a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárásra a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

22/G. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás megindítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell
a) az eljáró bíróság megjelölését és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége - ha az ügyben külföldi elem van, a joghatósága - megállapítható,
b) a kérelmező, valamint képviselője nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, továbbá a kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcímét és arra vonatkozó okirati bizonyítékot,
c) a kérelmezett nevét, lakóhelyét,
d) a jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermek nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
e) azoknak a tényeknek, körülményeknek a megjelölését, amelyek alapján fennáll annak konkrét és nyilvánvaló veszélye, hogy az adott gyermeket jogellenesen és rövid időn belül elvihetik Magyarországról,
f) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
(2) Ha a kérelmező a gyám, a kérelemhez csatolni kell a gyámhatóságnak a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás megindításához adott jóváhagyását.

22/H. § (1) A bíróság a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárásban soron kívül jár el.
(2) A feleket a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárásban költségmentesség illeti meg.
(3) A bíróság a feleket meghallgathatja. A bíróság az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meghallgatja.
(4) A meghallgatást - ha egyéb intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a kérelemnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell kitűzni.
(5) Ha a meghallgatáson a kérelmező nem jelenik meg és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, a bíróság a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást megszünteti. Nem akadálya a döntés meghozatalának az, ha a kérelmezett nem jelenik meg személyesen a meghallgatáson.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakra a feleket a személyes meghallgatásra szóló idézésben figyelmeztetni kell.

22/I. § (1) Ha az eset összes körülményéből, így különösen a felek és a gyermek által előadott tényekből megalapozottan lehet arra következtetni, hogy fennáll annak konkrét és nyilvánvaló veszélye, hogy az adott gyermeket jogellenesen és rövid időn belül elvihetik Magyarországról, a bíróság elrendeli a figyelmeztető jelzés elhelyezését, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.
(2) A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított három nap.
(3) A figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése esetén a bíróság - legfeljebb egy évre szólóan - meghatározza annak időtartamát. A figyelmeztető jelzés elhelyezését elrendelő végzés előzetesen végrehajtható.
(4) A bíróság a figyelmeztető jelzés elrendelése esetén annak Schengeni Információs Rendszerben történő elhelyezésére a körözési nyilvántartási rendszerben történő adatrögzítéssel intézkedik, ezzel egyidejűleg a SIRENE Irodát a végzés egy példányának megküldésével értesíti.
(5) Ha a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán a végzést megváltoztatja és a kérelmet elutasítja, erről haladéktalanul értesíti a jelzést elhelyező bíróságot és ezzel egyidejűleg a SIRENE Irodát. A jelzést elhelyező bíróság a figyelmeztető jelzést a körözés visszavonásával a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül törli a Schengeni Információs Rendszerből.

22/J. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás kérelmezettje a figyelmeztető jelzés elhelyezését elrendelő végzésben meghatározott időtartam alatt előterjesztett kérelmében kérheti a figyelmeztető jelzés elhelyezésének felülvizsgálatát és a figyelmeztető jelzés visszavonását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat iránti eljárásban (e § alkalmazásban a továbbiakban: felülvizsgálati eljárás) alkalmazni kell a 22/F-22/I. §-ban foglaltakat a (3)-(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(3) A felülvizsgálati eljárást az ellen kell megindítani, aki a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást megindította.
(4) A felülvizsgálati eljárásra kizárólagosan az a járásbíróság illetékes, amely a figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárást lefolytatta.
(5) A kérelemnek a 22/G. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak helyett azokat az új tényeket, körülményeket kell tartalmaznia, amelyek azt bizonyítják, hogy már nem áll fenn annak konkrét és nyilvánvaló veszélye, hogy az adott gyermeket jogellenesen és rövid időn belül elvihetik Magyarországról.
(6) Nem akadálya a döntés meghozatalának az, ha a felülvizsgálati eljárás kérelmezője és kérelmezettje nem jelenik meg személyesen a meghallgatáson.
(7) Ha már nem áll fenn annak konkrét és nyilvánvaló veszélye, hogy az adott gyermeket jogellenesen és rövid időn belül elvihetik Magyarországról, a bíróság a figyelmeztető jelzést visszavonja, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A végzés nem előzetesen végrehajtható.
(8) A figyelmeztető jelzést visszavonó végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság a figyelmeztető jelzést a körözés visszavonásával a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül törli a Schengeni Információs Rendszerből és ezzel egyidejűleg értesíti a SIRENE Irodát.

22/K. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránti eljárás kérelmezője a figyelmeztető jelzés elhelyezését elrendelő végzésben meghatározott időtartam leteltét megelőzően, de legkésőbb az időtartam letelte előtt negyvenöt nappal előterjesztett kérelmében kérheti a figyelmeztető jelzés felülvizsgálatát az (EU) 2018/1862 rendelet 53. cikk (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat iránti eljárásban (e § alkalmazásában a továbbiakban: felülvizsgálati eljárás) alkalmazni kell a 22/F-22/I. §-ban foglaltakat a (3)-(9) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(3) A felülvizsgálati eljárást az ellen kell megindítani, aki ellen a figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránti eljárás folyt.
(4) A felülvizsgálati eljárásra kizárólagosan az a járásbíróság illetékes, amely a figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránti eljárást lefolytatta.
(5) A kérelemnek a 22/G. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak helyett azokat a tényeket, körülményeket kell tartalmaznia, amelyek alapján továbbra is fennáll annak konkrét és nyilvánvaló veszélye, hogy az adott gyermeket jogellenesen és rövid időn belül elvihetik Magyarországról, valamint amelyek szerint a jelzés célja szükségesnek és arányosnak bizonyult.
(6) Nem akadálya a döntés meghozatalának az, ha a felülvizsgálati eljárás kérelmezője és kérelmezettje nem jelenik meg személyesen a meghallgatáson.
(7) Ha az (EU) 2018/1862 rendelet 53. cikk (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, a bíróság a figyelmeztető jelzést legfeljebb egy évre szólóan meghosszabbítja, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A figyelmeztető jelzést meghosszabbító végzés előzetesen végrehajtható.
(8) A bíróság a figyelmeztető jelzés meghosszabbítása esetén az új érvényességi időt - az érvényességi idő lejárta előtt legalább 10 nappal - bejegyzi a körözési nyilvántartási rendszerbe.
(9) Ha a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán a végzést megváltoztatja és a kérelmet elutasítja, erről haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező bíróságot, amely a figyelmeztető jelzést a körözés visszavonásával a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül törli a Schengeni Információs Rendszerből és ezzel egyidejűleg értesíti a SIRENE Irodát.

[...]

26. § A 7/B. alcím a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 

Honlap készítés