Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 3

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

VISZONTKERESET-LEVÉL

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu 4. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez
Viszontkereset-levél nyomtatvány


 

VISZONTKERESET-LEVÉL[1],[2]  

1. BEVEZETŐ RÉSZ 

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

……….……….… …….……….……… .……….……….…… ….……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….

1.2. Bírósági ügyszám:

……….………. ……….………. ……….……….………. ……….………. ……….……….… …….…… ….……….……… .……….……….

1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes[3]

1.3.1. Név: ……….……….… …….……….………. ……….……….……… .……….……….… …….………. ……….……….… …….……… .………

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének[4] vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének[5] neve: ……….…… ….……….… …….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….………

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:[6]… …….……….…… ….……….…… ….……….……….…… ….……….…… ….……….……….… …….……….……… .……….………

1.4. Felperes adatai[7]

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név): ……….……….…… ….……….……… .……….……….……….… …….……….… …….……….……….…… ….……….……….………

Születési hely és idő: ……………... , ……………... év ……………... hó ……………... nap

Anyja neve: ……….………. ……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….… …….……….… …….……….…… ….………

Lakóhely: ……….……… .……….……… .……….……….… …….……….… …….……….…… ….……….………. ……….………. ……….………

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában): ……….…… ….………. ……….……… .……….…… ….……….………. ……….………. ……….…… ….……….… …….…… ….………

Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő): ……….………. ……….………. ……….……….…… ….…… ….……….… …….……….……….… …….……….……… .……….………

E-mail-cím:[8] ……………... @……………...

1.4.2. Nem természetes személy[9] felperes

Név: ……….……… .……….……….…… ….……….……….…… ….……….……….… …….………. ……….……….…… ….……….………

Székhely: ……….……… .……….………. ……….……….……… .……….……….… …….……….……… .……….……….…… ….……….………

Kézbesítési cím: ……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……… .……….………. ……….………. ……….………

E-mail-cím:[10] ……………... @……………...

Nyilvántartó hatóság / bíróság[11] neve:……….…… ….……….……….… …….……….…… ….……….………. ……….……….…… ….……….……….… …….……….………

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ……….……….… …….……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….…… …. ……….……….…… ….………

Adószám: …………………… ………………….

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének[12] vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai[13]

Név: ……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….………. ……….……….… …….……….……… .……….………

Kézbesítési cím: ……….………. ……….……….…… ….……….………. ……….………. ……….……… .……….……….…… ….……….……… .………

E-mail-cím:[14] ……………@………………

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai[15]

Név: ……….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….……… .……….… …….……….… …….……….………

Kézbesítési cím: ……….………. ……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….………. ……….……….…… ….……….……… .………

E-mail-cím:[16] ……………...@………………….

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:

……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….……… .……….……….… …….……….… …….……….…… ….………

1.5. Alperes adatai[17]

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név): ……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….………

Születési hely és idő: ……………., …………….év …………..hó …………….nap

Anyja neve: ……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Lakóhely:……….…… ….……….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……… .……….……….… …….……….………

Tartózkodási hely (lakóhely hiányában): ……….……….… …….……….…… ….……….… …….… …….……….……….…… ….……….……… .……….……….… …….………

E-mail-cím:[18] …………….. @ ………………...

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név: ……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Székhelye: ……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Kézbesítési cím:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Nyilvántartó hatóság / bíróság[19] neve:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Adószám: ……………… ………………..

E-mail-cím:[20] ………………...@……………...

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének[21] vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének[22] adatai

Név:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Kézbesítési cím: ……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

E-mail-cím:[23] ……………….@…………………...

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai[24]

Név:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

Kézbesítési cím:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

E-mail-cím:[25] ………………..@………………...

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

 

2. ÉRDEMI RÉSZ[26] 

 

2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés[27] meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét[28] kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):[29]

……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….……………….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények:[30]

……….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….……………….……… .……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok[31]

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel[32] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel[33] bizonyítani:

Igen ☐

Nem ☐

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:[34]

Igen ☐

Nem ☐

2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:[35]

……….……….……… .……….……….……….… …….……….……….……….……… .……….……….……….……….……….… …………….……….……….……….……….… …….……….……….……….……….……….…… ….……….……….… …….……….………

2.5. Több viszontkereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya: (a megfelelőt jelölje)

☐ együttes (valódi)[36]

☐ vagylagos[37]

☐ eshetőleges[38]

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

……….……… .……….……….…… ….……….…… ….……….……….… …….……….……….…… ….……….……….………. ……………….……….……… .……….……….……….……… .……….……….……….……….… …….……….……….……….…… ….………

 

3. ZÁRÓ RÉSZ 

 

3.1. A pertárgy értéke[39]

Az érvényesített követelés értéke:[40] ………………… ………………………….

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:[41]

……….……….… …….……….……….… …….……….……….… …….……….……….…… ….……….……….……….…… ….……………….……….………. ……….……….……….……….………. ……….……….……….……….… …….……….……….…… ….………

3.2. Azon adatok előadása, hogy a viszontkeresetnek a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:[42]

……….…… ….……….……… .……….……….…… ….……….……….…… ….……….……….………. ……….……….……….……… ……….……… .……….……….…… ….……….……….…… ….……….……….……….… …….……….……….……….… …….………

3.3. Az eljárási illeték[43]

A megfizetett összeg:

Megfizetésének módja:[44]

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:[45] (a megfelelőt jelölje)

☐ költségmentesség[46]

☐ teljes költségfeljegyzési jog[47]

☐ részleges költségfeljegyzési jog[48]

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása: ……….………. ……….………. ……….………. ……….……….………. ……….……… .……….……… .……….……….…… ….………

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés[49] esetén az arra történő hivatkozás: ……….… …….……….…… ….………. ……….……….…… ….……….… …….……….……… .……….……….… …….……….………

3.4. A viszontkereset szempontjából a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása, ha a nem természetes személy felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal:[50]

……….…… ….……….… …….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….……….… …….……….……….…… ………….……….………. ……….……….……….… …….……….……….…… ….……….……….……… .……….……….……….… ……

3.5. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a viszontkereset szempontjából a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:[51]

……….…… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….…………… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….………

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:[52]

……….…… ….……….… …….……….… …….……….…… ….……….……… .……….………. ……….…… ….……….……… .……………….… …….……….…… ….……….……… .……….……….… …….……….…… ….……….……… .……….……….… …….………

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:[53]

……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….…………… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….…… ….……….………

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:[54]

……….…… ….……….…… ….……….……… .……….………. ……….……….… …….……….…… ….……….…… ….……….…… ………….…… ….……….…… ….……….…… ….……….… …….……….… …….……….…… ….……….……… .……….……….… ……

3.9. Mellékletek:[55]

……….……… .……….………. ……….………. ……….……… .……….……… .……….………. ……….……… .……….…… ….………… …….……….…… ….……….…… ….……….… …….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….……….… ……

 

Kelt: ………………….., ……………… év …………… hónap ………… nap
 

.............................................
aláírás 

Tanúk:[56]

1.Név (teljes név):[57]

……….…… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….… …….………

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[58]

……….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……….… …….………. ……….…… … ………………….. .

Aláírás: ……………………………….  

2.Név (teljes név):[59]

……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….………

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[60]

……….…… ….……….… …….……….… …….……….… …….……….… …….……….… …… …………… ……...

Aláírás: ……………………………………….. 

 

*****


[1] Ha az alperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni - a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt - viszontkeresetét a felperessel szemben, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ha nem állnak fenn a viszontkereset indításának feltételei, azonban a fél beszámítással élhet, amelyet nyomtatványon kíván előterjeszteni, úgy a Beszámítást tartalmazó irat nyomtatványt kell kitölteni, amely a beszámítással kapcsolatos tájékoztatásokat is tartalmazza. Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: - a viszontkeresetet tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; - a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
[2] Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.
[3] E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy alperes nevét, valamint a képviselőjének a nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a viszontkeresetet több alperes terjeszti elő, a további alperesek adatait pótlapon kell rögzíteni.
[4] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[5] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[6] Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.
[7] Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[8] Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).
[9] Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.
[10] Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).
[11] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.
[12] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[13] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[14] Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a képviselő elektronikus levélcímét (e-mail).
[15] Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[16] Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a meghatalmazott elektronikus levélcímét (e-mail).
[17] Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.
[18] Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail)
[19] Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.
[20] Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[21] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[22] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[23] Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[24] Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[25] Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).
[26] Jelen nyomtatványon több viszontkereset is előterjeszthető. Több viszontkereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány viszontkeresete van. Ebben az esetben a viszontkereset-levél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes viszontkeresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több viszontkereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Több viszontkereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi viszontkereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több viszontkeresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges viszontkeresete. Vagylagosan előterjesztett viszontkeresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.
[27] Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság a felperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.
[28] Az alperes a felperes ellen a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt indíthat viszontkeresetet. Más jogviszonyból eredő jog iránt akkor terjeszthető elő viszontkereset, ha a kereset tekintetében a per eldöntése függ a viszontkereset elbírálásától vagy a viszontkereset eldöntése függ a kereset elbírálásától. Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna - a házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben viszontkeresetként érvényesített házassági vagyonjogi igény kivételével - csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van. Nincs helye viszontkereset indításának, ha a viszontkereset elbírálása más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. Nincs helye viszontkereset indításának az alperes által más perben a felperes követelésével szemben már beszámított követelés esetében.
[29] A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha a viszontkeresettel érvényesíteni kíván jogot meg kívánja jelölni, az a következők szerint jelölhető meg például: - kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény], - birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény, - jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény, - közös tulajdon megszüntetése iránti igény, - adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény, - szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény, - hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény), - szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény - kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.
[30] Itt kell előadni a viszontkeresettel érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a fél által a viszontkeresettel érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
[31] Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
[32] Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.
[33] Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.
[34] Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
[35] A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a viszontkereset-levélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a viszontkereset-leveléhez.
[36] Ebben az esetben az alperesnek több követelése van a felperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a viszontkeresetek egymáshoz való viszonya és jellegű.
[37] Vagylagos a kérelem, ha az alperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya vagy jellegű.
[38] Eshetőleges kereseti kérelmek esetén az alperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi viszontkeresete nem alapos (sikertelen). A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya vagy jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.
[39] A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy a pertárgyérték nem meghatározható.
[40] Nem kötelező kitölteni, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a fél pénzkövetelést érvényesít viszontkeresetként, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a viszontkereset-levélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.
[41] Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.
[42] Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
[43] A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.
[44] Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet: - illetékbélyeggel, - az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával; - a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással; - az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.
[45] A kérelemben fel kell tüntetni a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt, c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni. Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.
[46] Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és - eltérő rendelkezés hiányában - a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.
[47] Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és - eltérő rendelkezés hiányában - a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.
[48] Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.
[49] Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.
[50] Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes, amely ellen a viszontkeresetet indítja olyan nem természetes személy, amely közhiteles nyilvántartásban nem szerepel, mint például a társasház. A cégeket például a cégbíróság közhiteles nyilvántartásban tartja nyilván, így, ha a felperes cég (pl. betéti társaság), akkor nem kell ezt a rovatot kitölteni.
[51] Abban az esetben kitöltendő, ha alperesként nem ismeri a szervezete nyilvántartási számát vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben alperesként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.
[52] Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.
[53] Nem kötelező kitölteni, de ha a viszontkeresettel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték). Abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik az alperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az alperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet a felpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. A felpereshez intézett felhívást a Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra című nyomtatványon kell előterjesztenie.
[54] Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.
[55] Mellékletként csatolni kell: a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel, b) a feltüntetett bizonyítékokat, c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat, d) ha a viszontkereset-levél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is, e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
[56] Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy alperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ha a nyomtatványt nem természetes személy alperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.
[57] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[58] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
[59] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[60] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.


*****

* Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés