Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Pej iratminta 2.

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

iratminta*

HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY

források: 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet, 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet, birosag.hu13. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez
Hiánypótlásra szolgáló nyomtatvány

HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY[1]


1. Annak megjelölése, hogy milyen beadvány hiányait pótolja a nyomtatvánnyal:[2]

(a megfelelőt jelölje)

☐ keresetlevél

☐ keresetet tartalmazó irat

☐ viszontkereset-levél

☐ beszámítást tartalmazó irat

☐ írásbeli ellenkérelem

 

2. Eljáró bíróság megnevezése:

……….……….… …….……….……… .……….……….… …….……….………. ……….………. ……….……… .……….……….……….

 

3. Bírósági ügyszám:

……….……….… …….……….…… ….……….……….… …….……….…… ….……….………. ……….……… .……….……… .……….

 

4. A hiánypótlást előterjesztő fél

4.1. Név:

……….………. ……….……….… …….……….… …….……….… …….……….… …….……….… …….……….… …….……….……….

4.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének[3] vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének[4] neve:

……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….……… .……….

4.3. Meghatalmazott képviselő neve:[5]

……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….………. ……….……… .……….…… ….……….… …….……….

 

5. Az 1. pontban megjelölt nyomtatvány hiánypótlással érintett pontja(i):

……….………. ……….……… .……….……… .……….……….……….… …….……….………. ……….……….… …….……….……….

6. A hiánypótlás körében szolgáltatott adat, tett nyilatkozat:[6]

……….……… .……….………. ……….……….……….… …….……….……….……….… …….……….………. ……….…… ….……….

7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:[7]

……….……… .……….……….……….……… .……….……….……….……… .……….……….……….………. ……….……….……….

8. Mellékletek:[8]

……….… …….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….…… ….……….… …….……… .………. ……….…… ….……….

Kelt: …………………., ……………... év ……………. hónap ……………….. nap 

 

………………………………………...
aláírás

 

Tanúk:[9]

1.Név (teljes név):[10]

……….…… ….……….… …….………. ……….…… ….……… .……….…… ….……….… …….………. ……….……

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[11]

…….… …….……… .……….…… ….……….… …….……… .……….…… ….……….… …….…… ….……… .……….… …….……….

Aláírás: …………………………...

 

2.Név (teljes név):[12]

……….…… ….……….…… ….……… .……….……… .……….… …….………. ……….……….……….……….……

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):[13]

……….……… .……….……… .……….………. ……….………. ……….………. ……….………. ……….………. ……….………. ……….
Aláírás: …………………………..

 

*******


[1] Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendők az adatok, nyilatkozatok rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező rovatokat tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.
[2] Ezzel a nyomtatvánnyal többféle hiánypótlási felhívásnak is eleget tehet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyik beadvány hiányait pótolja.
[3] Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
[4] A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
[5] Kitöltendő, ha a fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).
[6] Az adatokat, nyilatkozatokat a hiánypótlással érintett, az 5. pontban megadott pontonként kell rögzíteni.
[7] Például, ha a 6. pont esetében nem elegendők a megteendő nyilatkozatokhoz a sorok és emiatt pótlap kerül csatolásra, itt kell rögzíteni, hogy a 6. ponthoz pl. az 1. számú pótlap kerül csatolásra.
[8] Itt kell megjelölni a csatolásra kerülő okiratokat, egyéb bizonyítási eszközöket.
[9] Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni. Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.
[10] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[11] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
[12] A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
[13] A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

*****

* Az iratminta oktatási célra szolgál, nem alkalmas eljárásban való felhasználásra!

Honlap készítés