Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

Módosítások, lezárva 2020. 01. 22.


Módosítások

A pótlap a lezáráskor (2020. 01. 22.) ismert, 2020. július 1-ig hatályba lépő módosításokat tartalmazza.

 

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

 

Negyedik könyv, Családjog

Módosította a 2019. évi CXXVII. törvény 169. § a)-b) pontja 2020. március 1. napjától.

4:183. § (2) A bíróság polgári nemperes eljárásban kérelemre kötelezi a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozó, a kapcsolattartás szabályait megszegő felet a kapcsolattartás akadályozása, szabályainak megszegése folytán keletkezett igazolt költségek viselésére.

4:185. § [A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása]
A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását a bíróság polgári nemperes eljárásban rendeli el.

Első könyv, Bevezető rendelkezések

Nem módosult.


Második könyv, Az ember mint jogalany

Módosította a 2019. évi CX. törvény 84. § (3) bekezdés a)-b) pontja 2020. március 1. napjától.

2:25. § [A zárlat elrendelése és a zárgondnokrendelés]
Ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak, és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra vagy annak egy részére zárlatot rendel el, és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki.

2:26. § [Az ideiglenes gondnokrendelés]
(1) Azonnali intézkedést igénylő esetben a gyámhatóság ideiglenes gondnokot rendelhet annak a nagykorúnak, akinek a cselekvőképességét érintő gondnokság alá helyezése látszik indokoltnak, és személyének vagy vagyonának védelme zárlat elrendelésével vagy más módon nem lehetséges.
A (2) és (3) pont nem módosult.

Hatodik könyv, Kötelmi Jog XXV. cím Az élettársi kapcsolat

Nem módosult.

Nyolcadik könyv, Záró rendelkezések

Nem módosult.

 

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Kivonat) (Ptké.)

Megállapította a 2019. évi CX. törvény 88. §-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

6. § A gyámhatóságnak a – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló, felülvizsgálati kötelezettséget nem tartalmazó – határozatok felülvizsgálata iránt a bíróságon pert kell indítania.

 

A kúria 1/2014. PJE jogegységi határozata

Nem módosult.

 

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint  az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények  módosításáról (Bét)

Nem módosult.

 

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.)

Nem módosult.

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Kivonat) (Gyvt.)

A Gyvt. kivonat módosításai 2020. január 1. napjától


A Gyvt. "Foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekében" alcíme 2020. január 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján a következő 10/B. §-sal egészül ki:
10/B. § A működést engedélyező szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartására (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) és e szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági ellenőrzése során a gyermekvédelmi rendszer keretében – miniszteri rendeletben meghatározott munkakörben, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban – foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt személlyel szemben a 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok fennállásának szükség szerinti vizsgálata céljából elektronikus úton a bűnügyi nyilvántartó szervtől adatot igényel a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 11. § (1) bekezdés c) és e) pontja, 16. § (1) bekezdés c) és f) pontja, valamint a 23. § c) pontja szerinti adatok tekintetében.

A Gyvt. 17. § (1) bekezdés c) pontjában 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXII. törvény alapján a "köznevelési" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmények és a szakképző" szöveg lép.

A Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése helyébe 2020. január 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(1) Ha az oktatási intézmény a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eset fennállásáról értesíti a gyámhatóságot, a gyámhatóság elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe vételét.

A Gyvt. 69/C. § (3) bekezdésében 2020. január 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján az "évente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg lép.

A Gyvt. 72. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a "pszichiátriai betegek otthonában helyezi el" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonában, vagy az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatásban" szöveg lép.

A Gyvt. 78. § (2) bekezdés a) pontja 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a következő ad) alponttal egészül ki:
(A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg a gyámhatóság
a gyermek ideiglenes gondozási helyéül)
ad) az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatást
(jelöli ki,)

A Gyvt. 79. § (4) bekezdésében 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a "pszichiátriai betegek otthonát" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonát, vagy az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatást" szöveg lép.

A Gyvt. 80. § (2) bekezdésében 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a "pszichiátriai betegek otthonával" szövegrész helyébe a "pszichiátriai betegek otthonával, a támogatott lakhatást nyújtó szervezettel" szöveg lép.

A Gyvt. 80/B. § (1) bekezdés c) pontjában 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a "megváltozik" szövegrész helyébe a "megváltozik, vagy" szöveg lép.

A Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése 2020. január 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a következő d) ponttal egészül ki:
(A gyámhatóság a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kérelemre megváltoztatja, ha)
d) a nagy létszámú fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona az Szt. 75. §-a szerinti támogatott lakhatássá kerül átalakításra,
(és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem vagy nem megfelelő módon lehet biztosítani.)

A Gyvt. kivonat módosításai 2020. március 1. napjától

2020. március 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján hatályát veszti a Gyvt. 68/A. § (5) bekezdése.

A Gyvt. 72. § (5) bekezdése helyébe 2020. március 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(5) A beutaló szerv ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló döntése ellen az ügyfél tizenöt napon belül indíthat közigazgatási pert. A beutaló szerv a benyújtástól számított nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz a keresetlevelet. A bíróság a keresetlevél hozzá való érkezését követő harminc napon belül határoz.

2020. március 1. napjától a 2019. évi CX. törvény alapján hatályát veszti a Gyvt. 73. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az ", és hogy a döntést megfellebbezték-e" szövegrész.

A Gyvt. kivonat módosításai 2020. július 1. napjától

A Gyvt. 80/A. § (6) bekezdésében 2020. július 1. napjától a 2019. évi CXXVI. törvény alapján az "az egységes örökbefogadási nyilvántartás" szövegrész helyébe az "a 141/E. § (1) bekezdése szerinti örökbefogadási alrendszer" szöveg lép.

 

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (Kivonat) (Kjnp.)

A kivonatban változás nem történt.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (At.)

Az At. módosításai 2020. január 1. napjától

Az At. 4. § (5) bekezdés d) pontja a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától hatályát veszti.

Az At. 4. § (5) bekezdés g) pontja a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától hatályát veszti.

Az At. 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától hatályát veszti az „– az ismeretlen személyazonosságú holttest kivételével –” szövegrész.

Az At. 62. § (3) bekezdése helyébe a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(3) Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással – könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal – érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető gondoskodik a hatósági igazolvány érvénytelenítése tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba való bejegyzéséről. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Az At. 69/G. § (2) bekezdése helyébe a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(2) Ha az elhalt személyazonossága ismertté válik, a halálesetnek az elektronikus anyakönyvbe való bejegyzését követően az (1) bekezdés b)-f) pontjában foglalt adatokat az illetékes anyakönyvvezető törli, és az elektronikus anyakönyvbe az ismeretlen személyazonosságú holttestre vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz, az adatot bejegyző személy nevének és felhasználói azonosítójának, valamint a bejegyzés idejének feltüntetésével.

Az At. 89. § (4) bekezdése helyébe a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(4) Az anyakönyvvezető a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről – nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján – az anyakönyvi kivonat és az értesítésben szereplő adatok megküldésével értesíti az érintett állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét, annak hiányában a külpolitikáért felelős minisztert. Az értesítés tartalmazza a nem magyar állampolgár – gyermek születésének anyakönyvezése esetén a szülők – természetes személyazonosító adatait, menekült vagy oltalmazott jogállását, valamint – ha rendelkezésre áll – az állampolgárságát igazoló okmányának megnevezését, okmányazonosítóját és érvényességi idejét.

Az At. módosításai 2020. február 1. napjától

Az At. 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 77. § d) pontjában a 2019. évi CXVI. törvényalapján 2020. február 1. napjától a "vagy állami tisztviselője" szövegrész hatályát veszti.

Az At. módosításai 2020. március 1. napjától

Az At. 13. § (3) bekezdése helyébe a 2019. évi CX. törvényalapján 2020. március 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(3) Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.

2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról (Gnytv.)

A Gnytv. a 2019. évi CV. törvény alapján 2020. január 1. napjától a következő 6/B. §-sal egészül ki:
6/B. § A Hivatal elnöke a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § f) pontja és 30. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint adatot szolgáltat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a hadkötelesek nyilvántartásának vezetése céljából.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi  és gyámügyi eljárásról (Kivonat) ( Gyer.)

A Gyer. kivonat módosításai 2020. január 1. napjától

A Gyer. 5/A. §-a a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától hatályát veszti.

A Gyer. I. Fejezete a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő 6. §-sal egészül ki:
6. § Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták, vagy a közjegyző előtt a hagyatéki eljárás folyamatban van.

A Gyer. 18. § (3) bekezdése helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(3) A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott megállapodásukat közös megegyezéssel módosíthatják.

A Gyer. 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 21. § (1) bekezdés a) pontjában a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 21. § (2) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 21. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a "gyámhivatal" szövegrészek helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg lép, "vagy a gyámhivatal" szövegrész hatályát veszti.

A Gyer. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 21. § (4) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 26/C. § (1) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője”, "gyámhivatallal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjével" szöveg lép, és a "gyámhivatali" szövegrész hatályát veszti.

A Gyer. 26/C. § (2) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője”, "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzőjének" szöveg szöveg lép.

A Gyer. 26/C. §-át követően a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő alcím címmel és 26/D. §-sal egészül ki:

A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentésével összefüggő gyámhatósági feladatok

26/D. § (1) A gyámhivatal a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentését követően ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat, és meghallgatja a Gyvt. 128. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket.
(2) A gyámhivatal megtiltja a foglalkoztatást, ha az ellentétes a gyermek érdekével.
(3) Ha a gyámhivatal a gyermek foglalkoztatásának kezdő időpontját követően szerez tudomást olyan tényről, amely alapján a foglalkoztatás a gyermek érdekével ellentétes, haladéktalanul felhívja hatósági ellenőrzés lefolytatására a munkaügyi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervet.

A Gyer. 32. §-a a 311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A kapcsolattartás megváltoztatását a gyámhivatal egységes döntésbe foglalja, amelyben feltünteti a kapcsolattartásra vonatkozó változatlan és megváltozott rendelkezéseket.

A Gyer. 54. § (1) bekezdése helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
54. § (1) A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén tájékoztatja az anyát arról, hogy
a) a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és
b) a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

A Gyer. 60. § (1) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 60. § (2) és (3) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivataltól” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzőjétől” szöveg lép.

A Gyer. 61. § (1) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrészek helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 61. § (3) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat jegyzője” szöveg lép.

A Gyer. 61/A. §-a helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
61/A. § (1) A gyámhivatal
a) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a gyermek számára az örökbefogadást engedélyező határozatban [46. § (1) bekezdés f) pontja],
b) ha az örökbefogadás felbontása révén az örökbefogadás csak az örökbe fogadó anya vonatkozásában szűnik meg,
a gyermek számára képzelt személyt állapít meg anyaként.
(2) A települési önkormányzat jegyzője
a) a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára és
b) az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára
képzelt személyt állapít meg anyaként.

A Gyer. 61/B. §-ában a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője" szöveg lép.

A Gyer. 86. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a 311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(A tárgyaláson meg kell hallgatni a Gyvt. 128. §-ában meghatározott személyeken túl)
a) azt az esetmenedzsert, aki a gyermek védelembe vételére javaslatot tett, valamint ha a gyermek átmeneti gondozásban részesült, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozóját is, és

A Gyer. 146. § (5) bekezdésében a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a "végszámadást elfogadó határozata" szövegrész helyébe a "végelszámolásról hozott döntése" szöveg lép.

A Gyer. 154. § (2) bekezdés a) pontjában a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a "betétben" szövegrész helyébe az "ügyvédi letétben" szöveg lép.

A Gyer. kivonat módosításai 2020. március 1. napjától

A Gyer. 33/A. §-a a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. március 1. napjától hatályát veszti.

A Gyer. 37. § (2) bekezdése helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. március 1. napjától a következő rendelkezés lép:
(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kijelölt gyámhivatal) – ha nem indult a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per – soron kívül jár el.


A közigazgatási és igazságügyi miniszter 17/2014. (III. 13.) Kim rendelete a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásának vezetéséről  és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól (VSZNYr.)

Nem változott.

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)

Az Ar. 22. §-a helyébe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától a következő rendelkezés lép:
22. § Az anyakönyvvezető – a menekültként elismert személyek kivételével – az anyakönyvi kivonatot, valamint a törvényben meghatározott adattartalmú értesítést nemzetközi szerződésben meghatározott időtartamon, ennek hiányában harminc napon belül közvetlenül a külföldi személy állampolgársága szerinti állam illetékes magyarországi külképviseleti hatóságának, vagy – ha a külföldi személy állampolgársága szerinti államnak Magyarországon nincs külképviselete – a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg.

 

Honlap készítés