Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

Folyóiratcikk-válogatás 2013-2019


Folyóiratcikk-válogatás 2013-2019

lezárva: 2019. 10. 07.

 

A cikkek közül nem érhető el az összes online.

2019

Iring Zoltán: Kontroll alatt - a felügyelt kapcsolattartás jogi és pszichológiai vetületei. Családi Jog 2019. 1. 26-31.

Kőrös András: Gyermektartási perek új szempontjai a Kúria gyakorlatában. Családi Jog 2019. 2. 20-26.

Szeibert Orsolya: A gyermek meghallgatása/véleménye, a gyermektartás, az élettárs szülők helyzete és az ötéves Ptk. - vitatható gyakorlatok. Családi Jog 2019. 3. 1-8. 

Pál Szilvia: Tisztelt apám és anyám! - A továbbtanuló nagykorú gyermek rokontartásra való érdemtelenségének bírói gyakorlata. Családi Jog 2019. 3. 17-24.

2018

Mentuszné Terék Irén: A gondnoksággal összefüggő gyámhatósági eljárások gyakorlata a Polgári Törvénykönyv tükrében. Családi Jog 2018. 2. 26-33.

Simon Károly László: A középfokú iskolai tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásának jogalkalmazási dilemmái. Családi Jog 2018. 3. 15-21.

Lengyel Iván: Kitekintés a közjegyzői tevékenységre a kiskorúak ügyeinek tükrében. Családi Jog 2018. 3. 22-28.

Gyengéné Nagy Márta: A gyermek mint érintett részvétele a közvetítői eljárásban. Családi Jog 2018. 4. 2-9.

Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata. Családi Jog 2018. 4. 23-28.

2017

Szemán Felicitász: Az elme és a jog határán II. A gondnoksági perek egyes jogalkalmazási kérdései. Családi Jog 2017. 1. 13-19.

Hőnigh Zsuzsanna: Kezdeti lépések – visszafelé. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás a gyámhatóság előtti kapcsolattartási eljárások gyakorlatában. Családi Jog 2017. 1. 20-26.

Fromm Tünde: Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban – a Ptk. új jogintézménye a joggyakorlat tükrében. Családi Jog 2017. 1. 27-31.

Nyírőné Kiss Ildikó: A szerzésben való közreműködés arányának megállapítása az élettársi közös vagyon megosztása során – jogeset elemzés a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlata alapján II. rész. Családi Jog 2017. 1. 44-49.

Pál Szilvia: Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára. Családi Jog 2017. 2. 12-18.

Hegedűs Andrea: Életkorokat érintő dilemmák a nagykorúság mezsgyéjén. Családi Jog 2017. 2. 19-23.

Völcsey Balázs: A szülői felügyeleti jog megszüntetésének perjogi kérdései és a családjogi felróhatóság. Családi Jog 2017. 2. 32-38.

Gothárdi Enikő: A középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermekek tartásra való érdemtelenségének kérdése a Ptk. szabályozásának tükrében. Családi Jog 2017. 3. 28-32.

Darnót Sára: A gyermek meghallgatása a családjogi perekben - interjúk alapján, különös tekintettel a jogalkalmazási eltérésekre. Családi Jog 2017. 4. 20-24.

Timár Kinga: A Kúria eseti döntése a közös tulajdon megszüntetése körében az alternatív döntéshozatal lehetőségéről: alternativitás a pergazdaságosság jegyében és a dogmatika ellenében? Jogesetek Magyarázata, 2017. 3. 21-32.

2016

Herke-Fábos Barbara Katalin: Megelőző pártfogás mint gyermekvédelmi hatósági intézkedés Családi Jog 2016. 1. 10-16.

Völcsey Balázs: A személyállapoti perek specialitásai, különös tekintettel a hivatalbóliságra Családi Jog 2016. 1. 24-28.

Fehérné Gaál Tünde: Gondolatok a kiskorú gyermek véleménynyilvánításának és meghallgatásának elkerülhetetlenségéről a szülői felelősséget érintő perekben - a Budapest Környéki Törvényszék és a területéhez tartozó járásbíróságok gyakorlata alapján. Családi Jog, 2016. 2. 7-15.

Kőrös András: Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában. Családi Jog 2016. 2. 44-50.

Ádámkó Viktória: A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés alkalmazásának kihívásai a Ptk. fényében a bíróság és a gyámhivatal gyakorlatában Családi Jog 2016. 3. 19-24.

Kőrös András: Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában – gyermektartás. Családi Jog. 2016. 3. 47-54.

Szemán Felicitász: Az elme és a jog határán I. A jogalkalmazás kérdései a kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezeléseknél. Családi Jog 2016. 4. 9-13.

Pál Szilvia: Távoli üdvözlet - a közös tulajdonú lakásból elköltözött házastárs által érvényesített kompenzáció iránti igény a családjogi perekben. Családi Jog 2016. 4. 22-29.

Nyírőné Kiss Ildikó: A szerzésben való közreműködés arányának megállapítása az élettársi közös vagyon megosztása során - jogeset elemzés a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlata alapján I. rész. Családi Jog 2016. 4. 38-43.

Kundrák Villő: A jogellenesen keletkezett hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatóságának problematikája, különös tekintettel a családjogi perekre.  Polgári Jog. 2016. 1. 

Gyimesi-Nagy Zita Katalin: A házastársi közös lakást magában foglaló ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése és a lakáshasználat rendezése. Polgári Jog. 2016. 4.

Gyimesi-Nagy Zita Katalin: Az apaság megállapítása iránti per és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat összefüggése. Polgári Jog, 2016. 7-8.

Visontai-Szabó Katalin: A házasság felbontása és annak körülményei statisztikai adatok tükrében. Glossa Iuridica,2016. 1-2. 29-44.

Rimaszécsi János: A gyermek és a különélő szülő kapcsolattartáshoz való jogának, mint személyiségi jognak az alkotmányos megítélése. Glossa Iuridica, 2016. 3-4. 54-64. 

Fazekas Ágota: A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében. Pro Futuro. A jövő nemzedékek joga, 2016. 2. 39-59.

2015

Pál Szilvia: A bíróság tájékoztatási kötelezettsége a szülői felügyelet rendezése iránti perben avagy "filmben ülés és szótolás" Családi Jog, 2015. 1. 16-23.

Visontai-Szabó Katalin: A bizonyítás szempontjai és nehézségei a szülői felügyelet rendezésére irányuló perekben. Családi Jog, 2015. 1. 24-35.

Ádámkó Viktória: Az ítélőképessége birtokában levő gyermek véleményének meghallgatása - különös tekintettel a gyermekelhelyezésre Családi Jog 2015. 3. 10-16.

Hajdú Emese: Tuti fix? - gyermektartásdíj akkor és most. Családi Jog 2015. 3. 17-22.

Papp Éva Mária: Amit egyes bíróságok megtesznek, mások meg nem - a szerződési szabadság érvényesülésének problémái a közös szülői felügyelet gyakorlása körében. Családi Jog 2015. 4. 27-32.

2014

Herger Csabáné: A közszerzemény intézménye a 19-21. századi magyar házassági vagyonjogban. Weiss Emília emlékére. Jogtudományi Közlöny, 2014. 12. 557-568.

Katonáné Pehr Erika: Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre. Családi Jog, 2014. 2. 1-10.

Pál Szilvia: A kapcsolattartási jog a személyiségi jogok egén – csillag vagy fecske? Családi Jog, 2014. 2. 11-17.

Boros Zsuzsa: A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról. Családi Jog, 2014. 3. 2-8.

Gulyás István: Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a családjogi tartás új szabályaiban. Családi Jog, 2014. 3. 9-17.

Takács Andrea: Csak beteg ne legyen az a gyerek! A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a gyermekek betegsége esetén. Családi Jog, 2014. 3. 26-30.

Barzó Tímea: Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban. Forum. Acta Juridica et Politica. 2014. 2. 41-53.

2013

Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt). Magyar Jog, 2013. 1. 1-7.

Weiss Emília: Az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvéről. Jogtudományi Közlöny, 2013. 9. 405-414.

Lápossy Attila – Szabó-Tasi Katalin – Szajbély Katalin: A család(fogalom) és más alapjogok - alkotmányjogi megközelítésből. Családi Jog, 2013. 1. 1-8.

Mentuszné Terék Irén: A szülői felügyelet megszüntetése és a gyámhatósági feladat- és hatáskörök összefüggései. Családi Jog, 2013. 2. 6-22.

Kőrös András: Az új Ptk. Családjogi könyve - a 2013. évi törvény és a Szakértői Javaslat összevetése. 1. r. Alapelvek, házasság, élettársi kapcsolat. Családi Jog, 2013. 3. 1-8.

Katonáné Pehr Erika: Néhány gondolat az örökbefogadás megváltozott jogi környezetéről. Családi Jog, 2013. 4. 9-17.

Szeibert Orsolya: Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései: 1. rész: Alapelvek, házasság és élettársi viszony. Jegyző és Közigazgatás, 2013. 4. 23-25.

Szeibert Orsolya: Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései: 2. rész: Szülői felelősség, örökbefogadás, gyámság, gyermektartás. Jegyző és Közigazgatás, 2013. 5. 30-32.

Marschalkó Linda: Az örökbefogadás és a gyermek legjobb érdeke. Iustum – Aequum – Salutare, 2013. 2. 265-279.

Kőrös András: A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek. Házastársak közötti szerződések elhatárolása.  Közjegyzők Közlönye, 2013. 3. 41-49.

Tóth Zoltán: Néhány gondolat a házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatban. Közjegyzők Közlönye, 2013. 5. 4-42.

 

 Honlap készítés