Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Kiadónk könyveit megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban, valamint arra is van lehetőség, hogy a könyveket félretegyük önnek. Keressen minket személyesen, e-mailben, illetve telefonon!

Budapest, V. kerület Károlyi utca 17. az Egyetem tér mellett,
(06 1) 269 9532; 
+36-20-574-3119
novissima.karolyi@novissima.hu

ASZFRPOBA

Általános szerződési feltételek

RONNI Könyvkereskedés

www.ronniszakkonyv.hu

 

Tartalom

 

1. Szolgáltató, fogalmak, jogszabályok

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

2.2. Szerzői jogok

3. A honlapon folytatott tevékenység

4. A honlapon történő vásárlás

4.1. Regisztráció

a. Regisztráció a honlapon

b. Regisztráció Facebook fiók segítségével

c. Regisztráció törlése

d. Felhasználó kötelezettségei

4.2. Megrendelés

4.3. Adatbeviteli hibák javítása

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.5. Fizetés

4.6. Számla

4.7. Szállítás és szállítási költségek

1. Személyes átvétel

a) a Szolgáltató üzletében

b) a Novissima Kiadó üzleteiben

2. GLS futárszolgálattal

3. Pick Pack Pont szállítási mód

4. Magyar Posta Posta Pont illetve Mol Posta Pont

5. Foxpost

4.8. Szállítási határidő

5. Elállási jog

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

5.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

6. Szavatosság

6.1. Kellékszavatosság

6.2. Termékszavatosság

6.3. Jótállás

6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

- Online vitarendezés

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

9. Tulajdonjog fenntartása

10. Technikai korlátok

11. ÁSZF, árak módosítása

12. Hírlevélküldés

13. Egyéb rendelkezések

14. Hatályba lépés, letöltési lehetőség

Melléklet (elállási nyilatkozat)

 

Üdvözöljük a RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.ronniszakkonyv.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://ronniszakkonyv.hu/cms_help.php?tab=privacy_policy

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A szolgáltató, fogalmak, jogszabályok

A Honlapot a RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság üzemelteti.

Név: RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Levelezési cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Üzlethelyiség címe: 1055 Budapest, Markó u. 25. (PKKB)

Képviselő neve: Kazinczy Andrea Sylvia

Cégjegyzékszám:Cg.01-06-311776

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégbejegyzés kelte: 1996/04/16

Nyilvántartásba vevő jegyző: Dr. Rúzsa Ágnes, Budapest

Adószám: 28436698-2-42

Közösségi adószám: HU 28436698

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank, CIB Bank

Számlaszám: 11717009-20128074-00000000; 10700378-22797201-51100005

IBAN számlaszám: HU191171700920128074, HU76107003782279720151100005

SWIFT: OTP VHUHB; CIBHHUHB

E-mail cím: ronni [kukac] ronniszakkonyv.hu

Telefonszám: +3613546791

Fax: +3612583546

Tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft., H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., unas [kukac] unas.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-68684/2013, NAIH-83760/2015

 

Fogalommagyarázat

felhasználó: a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő személy

szolgáltató: a RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

honlap: a www.ronniszakkonyv.hu weboldal

jótállás: A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint jogszabályon alapuló kötelező jótállás. A köznyelvben: garancia.

szerződés: adásvételi szerződés, mely a Szolgáltató és a Felhasználó között jöhet létre jelen ÁSZF-ben felsorolt módokon.

termék: a Honlapon a Szolgáltatótól megvásárolható minden dolog.

 

Alkalmazott jog:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE(2011. október 25.)a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

2. Felhasználási feltételek

 

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató (valamint a honlap sablonját adó Tárhelyszolgáltató) a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ronniszakkonyv.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A www.ronniszakkonyv.hu webboltban elsősorban jogi szakkönyvek nagy választékát találja a büntetőjog, büntető eljárásjog, polgári jog, polgári eljárásjog, gazdasági jog, társasági jog, csődjog, közlekedési jog, családjog, közigazgatási jog, közbeszerzési jog, nemperes eljárások, orvosi jog, ingatlanjog, adójog, agrárjog, borjog, bankjog, fogyasztóvédelmi jog, védjegy, szabadalom, mediáció, kulturális jog, kisebbségi jog, európai uniós jog, egyházjog, munkajog, versenyjog, szerzői jog, pénzügyi jog, reklámjog, médiajog, szabálysértési jog, fizetésképtelenségi jog, felszámolás, közösségi jog területéről. Jogszabályok, jogi tankönyvek, szakvizsga könyvek is bővítik a jogi könyvek kínálatát. Pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási, államháztartási szakkönyvek széles választékát találják az érdeklődők. Természettudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi szakkönyvek mellett az informatika és az alkalmazott tudományok területéről is talál olvasnivalót a böngésző. Igényes kínálat hadtörténeti, fegyvertörténeti, régészeti, történeti, szépirodalmi munkákból, gyermekkönyvekből. A papír alapú könyvek mellett elektronikus hordozókon és online formátumban is kínálunk tartalmakat. A gyermekkönyvek mellett játékokat is felfedezhet. Kínálatunkban a használt és antik könyvek is nagy számban jelen vannak.

 

4. A honlapon történő vásárlás

4.1. Regisztráció

a. Regisztráció a honlapon

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező.

Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

- Email cím

- Jelszó (kétszer)

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt

- Teljes név (Kapcsolattartó neve)

- Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

- Név

- számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország

- Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

Felhasználónak az oldal alján található jelölőnégyzet kipipálásának segítségével tudja elfogadni jelen ÁSZF-et, mely az érvényes regisztráció feltétele.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Regisztrációkor és a hozzájárulás megadásakor a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a megadott adatok valósak és helytállóak-e. Szolgáltató ezen hibás adatok miatti történő téves teljesítésért felelősséget nem vállal!

 

b. Regisztráció Facebook fiók segítségével

Felhasználónak lehetősége van a Honlapra regisztrálnia Facebook fiókja segítségével a regisztrációs felület alján megtalálható „Regisztráció Facebookal” gombra kattintással.

 

c. Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a megrendeles(kukac)ronniszakkonyv.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

d. Felhasználó kötelezettségei

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

4.2 Megrendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső oldalán található "Kínálatunk" menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap bal oldalán található „Kategóriák” menüpont alatt található hasábból böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.

Rendelni csak a honlapon, illetve e-mailben, a megrendeles(kukac)ronniszakkonyv.hu e-mail címen lehet.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A termékeknél feltüntetett árak forintban értendő bruttó vételárak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben egy termék kedvezménnyel kerül értékesítésre, úgy ennek ténye és az eredeti ár is feltüntetésre kerül. A termék ajándék mivolta is közlésre kerül.

Szolgáltató a honlapon szereplő adatok pontossága érdekében mindent megtesz. Amennyiben ennek ellenére egy terméknél feltüntetett ár jelentősen eltér a szokásos kedvezményekkel csökkentett ártól, illetve a termék a piaci árnál jóval olcsóbb, és ennek oka nem kerül feltüntetésre, vélelmezni kell, hogy a termék ára tévesen szerepel, különösen, ha informatikai okból 0 vagy 1 Ft-ba kerül a termék. Ezek az árak nem minősülnek ajánlattételnek, a Szolgáltató számára jogi kötelmet nem keletkeztetnek, ilyen esetben vegyék fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A termék leírása tartalmazza a termék jellemzőit. A képek illusztrációk, melyet a termék kiadója biztosított a Szolgáltató részére, a kép és a leírás eltérése esetén a leírásban foglaltak az irányadók.

Használt és régi könyvek esetén a könyv állapotáról a leírásban találhat tájékoztatást, a kép nem csak illusztráció, a címlap fotója vagy beolvasása a könyv állapotára részben utal.

Az előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

Az „Akciók, kedvezmények” menüben a Honlapon eladásra kínált összes akciós termék megtalálható. https://ronniszakkonyv.hu/Akciok-kedvezmenyek Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. Felhasználó az „Újdonságok” kategóriában találhatja meg a Honlapon újonnan megvásárlásra kínált termékeket, az „Előrendelés” kategóriában pedig Felhasználó azon termékeket találja, melyre előrendelést adhat le a Honlapon. Az előrendelési igényét egy űrlap segítségével adhatja le a Felhasználó, még meg nem jelent termékekre. Az előjegyző, előrendelő Felhasználó kifejezetten hozzájárul az előjegyzési, előrendelési űrlap kitöltésével (név, cím, telefonszám, kért könyv) és elküldésével, hogy a Szolgáltató rendszere tárolja előjegyzési, előrendelési kérését. Az előjegyzés, előrendelés teljesítése vagy okafogyottá válása esetén 14 napon belül töröljük az előjegyzési űrlapot. Külön kérés esetén 2 munkanapon belül törlésre kerül. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az előjegyzési adatokat más célra nem használja fel. Az előjegyzési, előrendelési űrlap kitöltése nem kötelezi vásárlásra a Felhasználót.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer megjeleníti. A Honlapon található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni.

A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a fenti kategóriák esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra - amennyiben az adott keresés több kitevő találatot adna - és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején, a "Kosár" ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

Szolgáltató rendszere - automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 365 napig - eltárolja a kosár tartalmát, ha Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva. A kosár eltárolására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége. A megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap vissza navigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatni is.

Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy

- amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva illetve Facebook fiókjának segítségével a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva, vagy

- az „Új vásárló” mezőben található "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a "Regisztráció nélkül vásárolok" gombra kattintást követő felületen a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 4.1. pontjában meghatározott adatokat kell megadnia. A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

A Honlapon regisztrál Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja.

Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, valamint itt tudja megadni Szolgáltató részére, ha a megrendelésről ÁFÁ-s számlát szeretne igényelni. Felhasználó továbbá személyes átvétel esetén ezen a felületen tudja megadni, ha a megrendelését nem a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott üzlethelyiségében kívánja átvenni.

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez. Felhasználónak ezen a felületen továbbá lehetősége van egyedi kép feltöltésére a megrendelés teljesítéséhez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

Megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

 

4.3 Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ebben a levélben mellékletként érkezik a kitöltött elállási nyilatkozat, az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató is.

Az automatikus visszaigazoló e-mail elküldésével még nem jön létre a felek között a szerződés. Az automata e-mailt követő legközelebbi munkanapon legkésőbb (tehát hétvégén és ünnepnapon nem) küldi meg a Szolgáltató a megrendelés befogadását igazoló e-mailt, amivel a szerződés létrejön.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb a 48 órán belüli munkanapokon nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4.5 Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Szolgáltató állandó személyes átvételt biztosító üzlethelyisége a 1055 Budapest, Markó utca 25. szám alatti boltja, ahol a készpénzes fizetés mellett helyszíni bankkártyás fizetésre is lehetősége van. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Lehetőség van továbbá átvételkor a készpénzes és bankkártyás fizetésre a Novissima Kiadó könyvesboltjaiban is (1132 Budapest, XIII. ker. Victor Hugo u. 9., 1053 Budapest, V. kerület Károlyi utca 17.) Az ehhez szükséges adatok kezeléséről az adatkezelési tájékoztatóban talál leírást.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Magyar Posta igénybevételével, vagy a Szolgáltató által kiszállítva kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, illetve a partner függvényében bankkártyával.

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11717009-20128074-00000000 számú bankszámlára vagy a CIB Bank által vezetett 10700378-22797201-51100005 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult, ebben az esetben kérhető, hogy a Felhasználó kérje díjbekérő kiküldését.

Bankkártyával: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a CIB Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A CIB Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a CIB Bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

Készpénzes befizetés Szolgáltató bankszámlájára

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét előre be is fizetheti a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11717009-20128074-00000000 számú bankszámlánkra, vagy a CIB Bank által vezetett 10700378-22797201-51100005 számú bankszámlára. Amennyiben Felhasználó ezt a módot választja, úgy ezt bármelyik OTP vagy CIB Bank fiókban megteheti. Amennyiben OTP vagy CIB Bankfiókot választ a befizetésre, az összeg azonnal megjelenik Szolgáltató bankszámláján, így hamarabb tudja a megrendelést teljesíteni.

Előre utalással, díjbekérő alapján. Cégeknek, vállalkozásoknak, állami intézményeknek.

Felhasználó ezen fizetési mód választása esetén az elektronikusan kiküldött díjbekérő alapján tudja elutalni az áru és a szállítás ellenértékét. Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a díjbekérő nem helyettesíti a számlát, ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas.

 

4.6. Számla

A számlát a Felhasználó a termék átvételekor kapja meg, akár személyesen, akár csomagban veszi át. Ha a megrendelés során Felhasználó a nyugta igényét jelölte be, a törvényi előírások szerint, a Szolgáltató üzlethelyiségében történő személyes átvétel és helyszíni készpénzes vagy helyszíni bankkártyás fizetés kivételével, Szolgáltató minden esetben számlát küld Felhasználó részére.

Lehetőség van arra, hogy a felhasználó a számlát elektronikusan is kérje (külön elektronikus levélben, vagy megrendeléskor a megjegyzés rovatban), ebben az esetben az az e-mail címére kiküldésre kerül.

 

4.7 Szállítás és szállítási költségek

A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára

 

1. Személyes átvétel

a) a Szolgáltató üzletében

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt üzlethelyiségében. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre Keddtől – Péntekig 08:00-14:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató e-mailben értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

Szállítási költség ebben az esetben nincs.

b) a Novissima Kiadó üzleteiben

Lehetőség van a személyes átvételre (és fizetésre) a Novissima Kiadó üzleteiben (Novissima Könyvesbolt, 1132 Budapest, XIII. ker. Victor Hugo u. 9., Novissima Jogi- gazdasági könyvesbolt 1053 Budapest, V. kerület Károlyi utca 17.). A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre nyitvatartási időben kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

Amennyiben helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetést választott, az átveendő könyvről a Novissima Kiadó Bt állítja ki a számlát vagy adja a nyugtát, az esetleges minőségi kifogásokkal kapcsolatban azonban a RONNI Bt. fog intézkedni.

A boltok nyitvatartásáról innen tájékozódhat: https://novissima.hu/konyvesbolt/boltunkrol

Hogy a Felhasználó a RONNI Bt. vagy a Novissima Kiadó melyik üzletében akarja átvenni a megrendelt terméket, a megrendelési folyamat során választhatja ki.

Az átvételhez szükséges adatkezelésről az adatkezelési tájékoztatóban talál információt.

Szállítási költség ebben az esetben nincs.

 

2. GLS futárszolgálattal

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A GLS hétfőtől-péntekig normál munkaidőben kézbesíti a csomagokat., 08:00-17:00 óra között. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a GLS értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a GLS diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

A GLS e-mailben, vagy ha mobiltelefonszámot is megadott, sms-ben értesíti a csomag várható érkezésének időpontjáról.

A GLS Futárszolgálat munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el.

Telefon: (+36 29) 886-700 Mobil: (+36 20) 890-0660*

Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.

Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 2 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat háromszori kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

a) GLS futárszolgálat

A futárok munkaidőben (8-17 óra) kézbesítik a csomagokat, ezért kérjük olyan helyszínt jelöljön meg, ahol át tudja venni. A GLS e-mailben, vagy ha mobiltelefonszámot is megadott, sms-ben értesíti a csomag várható érkezésének időpontjáról.

Szállítási költség: 980 Ft

 

b) GLS futárszolgálat - Utánvéttel

A futárok munkaidőben (8-17 óra) kézbesítik a csomagokat, ezért kérjük olyan helyszínt jelöljön meg, ahol át tudja venni. A GLS e-mailben, vagy ha mobiltelefonszámot is megadott, sms-ben értesíti a csomag várható érkezésének időpontjáról.

A rendelésének végösszegét a futárnak készpénzzel és bankkártyával is ki tudja fizetni. A bankkártyaleolvasót kérje a futártól!

Szállítási költség: 1 190 Ft

 

c) GLS CsomagPontok

Jelenleg több mint 650 GLS Csomagponton veheti át küldeményét, amelyek különböző profilú üzletek, hosszú nyitvatartással. A csomag átvevőpontra érkezéséről a GLS e-mailben értesíti.

Szállítási költség: 890 Ft

 

3. Pick Pack Pont szállítási mód

Pick Pack Pont pontjai között találják az Inmedio és a Relay üzleteket – előbbiek megtalálhatóak a bevásárlóközpontokban, hipermarketekben, nagyvárosaink sétálóutcáin, míg utóbbiak a főbb közlekedési csomópontoknál mit például a MÁV, BKV, Volán társaságok, vagy a Budapest Airport területén. Továbbá az autóval közlekedők számára kitűnő lehetőséget teremtenek a csomagátvételre a MOL és az OMV töltőállomások. Hálózatunk részét képezik a Playersroom, Sportfactory, valamint Playmax üzletek is, melyek megtalálhatóak minden nagyobb plázában és bevásárlóközpontban. Szintén Pick Pack Pont partnerek a Coop hálózat boltjai. Az átvevőpontok rendszerét az OMV, MOL, Avanti és Avia töltőállomások teszik teljessé, melyek akár 00:00-24:00 órás nyitvatartási idejükkel, az autóval közlekedőknek, vagy az éjszakáig dolgozóknak jelenthetnek megoldást. Az utánvét összege a legtöbb helyen bankkártyával is fizethető. A Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétel tehát személyesen, a lehető legegyszerűbben intézhető: az interneten megrendelt áru a kiválasztott – lakhelyhez, útvonalhoz, vagy épp munkahelyhez legközelebbi – átvételi pontba érkezik, ahol gondosan tárolják azt, míg értük nem mentek.

Rendelését országszerte több mint 240 településen, 800 Pick Pack Ponton is átveheti. Budapesti pontra a feladástól számított 1-2 munkanap, vidéki pontra 2-3 munkanap alatt érnek el a csomagok. A csomag megérkezéséről a Pick Pack e-mailben értesíti, ezután 5 napja van átvenni. Az átvételi pontok hosszú nyitvatartási idővel rendelkeznek és többségükön bankkártyával is fizethet. A rendelés során a kívánt Pick Pack Pontot kiválaszthatja listából, a térkép ikon segítségével pedig térképről.

Szállítási költség: 950 Ft

 

4. Magyar Posta Posta Pont illetve Mol Posta Pont

Felhasználónak továbbá lehetősége van a megrendelt terméket a Magyar Posta, MPL Posta Pontján, illetve, a Mol Posta Ponton is átvenni. Az átvételi pontokról, azok pontos címéről következő linkre http://www.postapont.hu/webshopoknak/postapontok/ kattintva, tájékozódhat a Felhasználó.

Az automatákról: Az automaták a nap 24 órájában, országszerte hozzáférhetőek. Az átvétel miatt nem kell kitérőt tennie, hiszen a Csomagautomaták többségét bevásárlóközpontoknál, forgalmas helyeken találja, amerre egyébként is jár. SMS-ben és e-mailben kap értesítést arról, hogy megérkezett a csomagja és megküldésre kerül az átvétel kód is.

A csomagokat 2 munkanapig tárolják az automatában. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud érte menni, újabb SMS-ben elküldik, hogy a csomagot hol veheti át a webshop által előzetesen megadott 5 vagy 10 napos őrzési időn belül.

Sérült csomagolás esetén készítsen fotót a csomagról, majd 3 munkanapon belül vigye be a legközelebbi postára, ahol jegyzőkönyvbe veszik panaszát.

 

MPL Postapont - Posták, MOL kutak és COOP üzletek, csomagautomaták

Csomagját kérheti az MPL PostaPont hálózatának (Posták, MOL kutak, COOP üzletekből, csomagautomaták) valamelyik helyszínére. A csomagját a megadott helyszínen 10 napig őrzik, ezalatt az idő alatt akkor veheti át, amikor Önnek kényelmes. A küldemény érkezéséről a posta e-mailben értesíti.

Szállítási költség: 1 190 Ft

 

MPL Postapont - Posták, MOL kutak és COOP üzletek, csomagautomaták - utánvéttel.

Csomagját kérheti az MPL PostaPont hálózatának (Posták, MOL kutak, COOP üzletekből, csomagautomaták) valamelyik helyszínére. A csomagját a megadott helyszínen 10 napig őrzik, ezalatt az idő alatt akkor veheti át, amikor Önnek kényelmes. A küldemény érkezéséről a posta e-mailben értesíti. A csomagautomatáknál csak bankkártyával fizethető az utánvét!

Szállítási költség: 1 650 Ft

 

5. Foxpost

Lehetőség van a megrendelések átvételére a Foxpost automatáiból is, országosan 158 automata áll rendelkezésre a forgalmasabb üzletközpontokban, melyek elérhetősége az üzletközpont nyitva tartásához igazodik. Az automatákról, az átvétel módjáról ezen a linken (https://foxpost.hu/csomagatvetel) talál információt, valamint itt tudja ellenőrizni a kiszállítás állapotát is. Amikor megérkezik a csomag az automatába, a Foxpost sms-ben és e-mailben értesíteni.

A csomagautomaták forgalmas bevásárlóközpontokban helyezkednek el, országszerte több mint 60 helyszínen. A feladástól számított 1-2 munkanapon belül átvehető csomagja a kért automatában. A csomag megérkezésekor a Foxpost sms-ben elküldi a nyitókódot, aminek segítségével átvehető a küldemény.

A csomagok átvételére 3 napig van lehetőség. Az automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni az utánvétet!

Sérült csomag esetén: készítsen fényképet a csomagolásról, a csomag külső és belső állapotáról (a belső térkitöltő, térelválasztó anyagokról is) és a sérült termékről. Ezután töltse ki a Foxpost weboldalán található bejelentési űrlapot. Az űrlaphoz kérjük csatolja a sérülésről készített képeket. Ez alapján fogja a Foxpost a bejelentést kivizsgálni, amelyről 30 napon tájékoztatja.

Szállítási költség 890 Ft

 

4.8. Szállítási határidő

A megrendelés átadása a futárszolgálatnak 2-5 munkanap, a kiszállításának határideje az átadást követő 1-2 munkanap, amely a Pick Pack Pontokon több is lehet (változó a gyakorlat, ezért nem tudjuk pontosan meghatározni). Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítónak vagy az átvevőpontnak az átadás határideje vagy a kiszállítás határideje tolódik (amennyiben a Szolgáltató információt kap a szállító cégtől), a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

5. Elállási jog

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is, illetve az automatikus visszaigazoló levélben talál ebből egy kitöltött példányt. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A személyes átvétel nem zárja ki az elállási jogot, az a személyes átvétel napjával kezdődik. Ebben az esetben a terméket – előzetes egyeztetés után – az átvételi pontra is vissza lehet juttatni személyesen vagy postán. Előzetes egyeztetés a termék cseréje és a nyitvatartás egyeztetése miatt szükséges.

 

5.2 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

c) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

d) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

e) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

6. Szavatosság

6.1 Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

6.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az ‎5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

6. 3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén jelen ÁSZF 6.3. pontja alapján a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, általa forgalmazott termékekre jótállásra köteles.

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Jótállás a Polgári Törvénykönyv szerint:

6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Vagyis a köznyelvben „garancia”.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (például azt nem rendeltetésszerűen használták).

(1) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Felhasználónak ezen időtartamon belül joga van kijavítást, illetve kicserélést kérnie a Szolgáltatótól.

- A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

- A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

- Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

- Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

- Ha a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

- Ha a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

- Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A 6.3. pont az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikkekre vonatkozik, de Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Név: RONNI BT.

Cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

E-mail: megrendeles@ronniszakkonyv.hu

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Telefonszám: +3613546791, +3612583546, +36203312689

E-mail: megrendeles@ronniszakkonyv.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak köteles átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, ezek a jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára (bővebb információ itt érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok):

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A hatóság honlapja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Elérhetősége: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: (1) 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Ha a fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja a vállalkozással rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

- Bírósági eljárás kezdeményezése

Felhasználónak joga van érdekei védelmében bírósághoz fordulni.

 

-Online vitarendezés

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Az online vitarendezéssel kapcsolatban bővebb információ itt érhető el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/online_vitarendezes_2

 

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

9.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

10. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

11. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

12. Hírlevélküldés

Webáruházunkban minden látogató igényelhet hírlevelet. Ezt megteheti a regisztráció, illetve a rendelés leadása során, valamint a webáruház alsó információs sávjában, a hírlevél űrlap kitöltésével és a feliratkozás gombra klikkelve. Hírlevelet csak a látogató előzetes és kifejezett hozzájárulásával küldünk, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően minden esetben meg kell erősíteni a hírlevél igénylőjének, amihez egy e-mailt küldünk, amiben egy megerősítő linkre kell kattintania. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által megadott adatok valóságtartalmát és helyességét, az ebből eredő hibákért felelősséget nem vállal. A nem megerősített feliratkozásokat hét munkanap várakozás után töröljük.

A hírlevél feliratkozás bármikor törölhető. Ez megtehető a minden hírlevél alján megtalálható leiratkozás gombra kattintva, a vásárló személyes fiókján belül (regisztrált vásárló esetén), de közvetlenül a RONNI Bt. munkatársai felé is jelezhető e-mailben a törlési igény.

A hírlevélküldés során kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési engedély visszavonása

A hírlevél küldéssel kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató adatkezelési szabályzata tartalmazza.

 

13. Egyéb rendelkezések

- Szolgáltató Honlapján alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket nem értékesít.

- A Felhasználók aktivitásáról Szolgáltató rendszere adatokat gyűjthet. Ezek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

14. Hatályba lépés, letöltési lehetőség

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 1.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: https://ronniszakkonyv.hu/shop_ordered/2389/pic/Letoltheto_tartalmak/aszf.pdf

 

Melléklet

 

Elállási nyilatkozat

Kereskedő neve: RONNI Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság

Kereskedő címe: 1174 Budapest, Ady Endre u. 50.

Kereskedő e-mail címe: ronni@ronniszakkonyv.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére

irányuló szerződés tekintetében:

Könyv címe:

Megrendelés időpontja:

Megrendelés száma:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó e-mail címe:

Kelt:

A fogyasztó aláírása:

 

 

 

 

Honlap készítés