Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

A Ptk. módosításai

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - 2018.01.01 - 2018.06.30 <-> 2018.08.08 - - HVG-ORAC Jogkódex</->

Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek (www.hvgorac.hu)
Nyomtatta: Szilner György
Összehasonlítás:
amit: 2018.01.01 - 2018.06.30
amivel: 2018.08.08 -

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről[1]

2:44. §

(1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével.

(2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg.

(3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat.

A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja.

2:46. §

(1)[2] A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok és hivatásbeli titok oltalmára.

A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára.

2:47. §[3]

[Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján

jutott hozzá.

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

2:55. §

E törvényt kell alkalmazni a hatálya alá tartozó olyan kérdésekben, amelyeket a szerzői jogról és az iparjogvédelemről, valamint az üzleti titok védelméről rendelkező törvények nem szabályoznak.

E törvényt kell alkalmazni a hatálya alá tartozó olyan kérdésekben, amelyeket a szerzői jogról és az iparjogvédelemről rendelkező törvények nem szabályoznak.

6:254. §

(2)[4] A díjengedmény, illetve a kártérítési igény elévülése szempontjából a fogyasztónak nem minősülő megrendelőt is fogyasztónak kell tekinteni.

A szerződést írásba kell foglalni; semmis a szerződés olyan kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.

8:6. §

d)[5] az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

a szervezett utazási formákról szóló 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek;


Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. február 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2018. évi LIV. törvény 35. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.08.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi LIV. törvény 35. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2018.08.08.

[4] Megállapította a 2017. évi CXCIV. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[5] Megállapította a 2017. évi CXCIV. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

Honlap készítés