Büntetés-végrehajtás

2019. szeptember 27.

online segédanyag

- Pótlap a BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 2019. szeptember 27-es kiadásához.
A pótlap a 2020. július 9-ig hatályba lépő módosításokat tartalmazza, lezárva: 2020. 07. 20.

- 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

- 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

- 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

- bővített szakvizsga tételsor (szakvizsga.hu)

 

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

lezárva: 2019. 10. 30.


A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

 

1. § (1) E rendeletet

a) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján

aa) elrendelt elővezetés,

ab) a terhelt meghatározott bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján

ba) elrendelt elővezetés,

bb) elrendelt körözés eredményeként foganatosított hatóság elé állítás,

c) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján

ca) elrendelt elővezetés,

cb) az elítélt vagy a kényszergyógykezelt meghatározott bíróság, ügyészség vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá

cc) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás

során felmerült költség megtérítésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) előállítás: az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tevékenység,

b) kérelemre történő előállítás: az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti tevékenység.

2. Az elővezetés végrehajtása és az előállítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

 

2. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás

a) szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 10 500 forint költségátalányt és - szükség esetén - a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket,

b) szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a foganatosításban részt vevő rendőrök, illetve - az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti tevékenység esetén - pénzügyőrök (a továbbiakban együtt: hatósági személyek) számához mérten - a foganatosítás időtartamához igazodóan - óránként 2000 forint költségátalányt

kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségátalány összegén felül,

a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve a hatósági személyek számához mérten - a foganatosítás időtartamához igazodóan - óránként 2000 forint,

b) ha az igénybe vett szolgálati gépjárművel megtett távolság a 25 kilométert meghaladja, a 26. kilométertől kezdve kilométerenként 50 forint

további összeget kell költségként megállapítani.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontja és a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a költségtérítés megállapítása során

a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint

b) a foganatosítás időtartama szempontjából - szükség esetén - az elővezetés foganatosításának helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségtérítés megállapítása során legfeljebb két hatósági személyt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az elővezetett, illetve az előállított személy által tanúsított magatartás kettőnél több hatósági személy közreműködését tette indokolttá.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kilométerszám megállapítása során a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján

a) az elővezetésre, illetve az előállításra kijelölt hatósági személyeknek a foganatosításhoz szükséges intézkedések megkezdése szerinti tartózkodási helye (a továbbiakban: kiindulási hely),

b) az elővezetett, illetve az előállított személy megtalálásának helye és

c) az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság vagy bíróság (a továbbiakban együtt: elrendelő szerv) által meghatározott, az elővezetésre, illetve előállításra megjelölt hely

között ténylegesen megtett távolságot kell figyelembe venni.

(4) Ha az elővezetés, illetve az előállítás eredményes végrehajtása érdekében az érintett visszatartására kerül sor, a kiindulási hely, a visszatartás helye, valamint az elővezetés, illetve az előállítás helye között ténylegesen megtett távolság a megállapítandó kilométerszámba beleszámít.

4. § (1) A 2. és 3. § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a rendőrségen, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foganatosított visszatartás időtartamát.

(2) Ha az elővezetendő személy az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az elővezetésre útba indítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során a 2. és a 3. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a kilométerszámot - a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján -

a) az elővezetendő személy meg nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott hely között ténylegesen megtett távolság,

b) az útba indítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útba indítás helye közötti távolság

figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a megtérítendő költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

5. § A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést - a 2. § szerinti költségelemekről szóló tájékoztatással - az idézésnek vagy az elővezetést elrendelő határozatnak tartalmaznia kell.

6. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés, illetve az előállítás foganatosításától számított 30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

(3) Egy személy több elrendelő szerv által elrendelt elővezetése, illetve előállítása esetén az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv kizárólag annak az elrendelő szervnek küldi meg, amely elrendelő határozata alapján az elővezetést, illetve az előállítást foganatosították. A foganatosító szerv a többi elrendelő szervet elővezetési, illetve előállítási költséget nem tartalmazó igazolás megküldésével tájékoztatja az elővezetés, illetve az előállítás eredményéről.

(4) Eredménytelen elővezetés, illetve előállítás esetén az elővezetést, illetve az előállítást elrendelő határozatban megjelölt személlyel szemben az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét e rendelet szabályai szerint meg kell állapítani.

7. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összege - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevétele.

(2) Ha az elővezetés, illetve az előállítás foganatosítását

a) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,

b) a rendőrség terrorizmust elhárító szerve vagy

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

hajtja végre, a költségként felmerült összeget e szerv számlájára kell befizetni.

(3) Az elővezetés, illetve az előállítás költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a költségek behajtása iránt - az ott tett megkülönböztetés szerint - az (1) bekezdésben vagy a (2) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.

3. A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének külön szabályai

 

8. § A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének tekintetében - a 3. § (2) bekezdése, a 6. § és a 7. § kivételével - a 2. alcímben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) több személy azonos helyről ugyanazon helyre történő együttes előállítása esetén a költség az előállított személyek között egyenlően oszlik meg,

b) a kilométerszám megállapításánál az előállítás kiinduló-, illetve végpontjául szolgáló helyszín vagy helyszínek között az előállítás eredményes végrehajtásának érdekében indokoltan megtett, menetlevélben jelzett teljes távolságot kell figyelembe venni, valamint

c) az előállítás során felmerült költség összegét

ca) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet állapítja meg és

cb) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet részére kell megfizetni, valamint

d) az előállítás során felmerült költség összege az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet bevétele.

4. Záró rendelkezések

 

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. § Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

lezárva: 2019. 10. 30.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e) letartóztatott,

f) rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

g) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) fegyelmi felelősségének az elbírálását szabályozza.

(2) A szándékosságra, a kísérletre, a felbujtóra, a bűnsegédre, valamint a büntethetőséget kizáró okokra a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény által meghatározottakat a fegyelmi felelősségre vonatkozóan is alkalmazni kell.

2. § (1) Fegyelemsértést követ el az a fogvatartott, aki a büntetés-végrehajtás rendjét szándékosan megszegi, más fogvatartottat fegyelemsértés elkövetésére szándékosan rábír, vagy más fogvatartott részére fegyelemsértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén fegyelemsértésnek minősül különösen, ha a fogvatartott

a) megsérti a büntetés-végrehajtás rendjére és biztonságára, a fogvatartottak kötelezettségeire vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit,

b) megszegi a büntetés-végrehajtási intézet házirendjét,

c) nem tartja be a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) személyi állománya tagjának, letartóztatott esetében továbbá a rendelkezési jogkör gyakorlójának az utasításait,

d) az előállításakor vagy egészségügyi intézménybe való szállítása esetén nem tartja be az előállítást elrendelő szerv vagy az egészségügyi intézmény rendjére vonatkozó szabályokat,

e) megszegi a munkarendet, nem tesz eleget a munkáltató utasításainak,

f) az életét vagy a testi épségét sértő vagy veszélyeztető olyan magatartást tanúsít, amely egyben a büntetés-végrehajtás rendjét is sérti,

g) olyan tárgyat tart magánál, amely jogszabály rendelkezése, valamint a házirend alapján nem lehet birtokában,

h) kábítószert, új pszichoaktív anyagot vagy más pszichoaktív szert (a továbbiakban együtt: pszichoaktív szer) állít elő, engedély nélkül tart vagy fogyaszt,

i) az élelem átvételét vagy elfogyasztását feltételhez köti.

(3) Kísérlet miatt nem állapítható meg a fogvatartott fegyelmi felelőssége, ha

a) önkéntes elállása miatt marad el a cselekmény befejezése,

b) az eredmény bekövetkezését önként elhárította.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti cselekmény önmagában is fegyelemsértésnek minősül, a fegyelmi eljárást meg kell indítani.

3. § (1) A fegyelmi felelősség bizonyítása a bv. szervezet feladata.

(2) A fegyelmi felelősség megállapításában a fegyelmi jogkör gyakorlóját kizárólag a büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban meghozott határozat és az abban megállapított tényállás köti.

(3) A fenyítés célja, hogy a fegyelemsértést elkövetőt és a többi fogvatartottat visszatartsa újabb fegyelemsértés elkövetésétől, helyreállítsa a büntetés-végrehajtás rendjét és biztonságát, továbbá, hogy a fegyelemsértést elkövetőt együttműködésre ösztönözze. A fenyítés kiszabásakor a fegyelemsértés és a fegyelemsértést elkövető egyedi körülményeit mérlegelni kell.

(4) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 168. § (1) bekezdés b)-f) pontjaiba foglalt fenyítések kiszabása a fegyelmi jogkör gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4. § (1) A fegyelmi felelősség megállapítását kizárják a következő büntethetőséget kizáró okok:

a) a beszámítási képességet kizáró kóros elmeállapot,

b) a kényszer vagy a fenyegetés,

c) a tévedés,

d) a jogos védelem,

e) a végszükség,

f) az olyan utasítás végrehajtásának a megtagadása, amelynek teljesítésével a fogvatartott bűncselekményt, szabálysértést vagy fegyelemsértést követne el.

(2) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha

a) a fegyelemsértés elkövetése óta hat hónap eltelt,

b) a fegyelmi jogkör gyakorlójának a fegyelemsértés elkövetéséről és az elkövető személyéről való tudomásszerzésétől számított harminc nap eltelt,

c) a Bv. tv. 7. § (1) bekezdése szerinti büntetés-végrehajtási jogviszony megszűnt.

(3) A bv. intézetből való jogellenes távollét idejét a (2) bekezdésben meghatározott határidőkbe nem lehet beszámítani.

(4) A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a fogvatartott fegyelemsértése egyben bűncselekményt is megvalósít.

 

2. Fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat és a fegyelmi eljárás kezdeményezése

5. § (1) A bv. szervezet személyi állományának tagja a fegyelemsértés észlelését köteles haladéktalanul írásban jelenteni.

(2) Ha a fegyelemsértés elkövetésének alapos gyanúja merül fel és a fegyelemsértést elkövető személye tisztázatlan, a fegyelemsértést elkövető kilétének megállapítása céljából a fegyelmi jogkör gyakorlója megelőző vizsgálatot rendelhet el, amelynek alapján - az elévülési határidőn belül - dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről.

(3) A megelőző vizsgálat során keletkezett iratok, beszerzett bizonyítékok a fegyelmi eljárásban felhasználhatók.

6. § (1) Fegyelemsértés alapos gyanúja és e rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén a bv. szervezet személyi állományának azon tagja, aki a fegyelemsértés elkövetésének gyanúját észleli és a feltételezhető fegyelemsértést elkövető személyéről is tudomással bír, köteles a cselekmény észlelését, vagy az arról való tudomásszerzést követő nyolc napon belül a fegyelmi eljárást írásban kezdeményezni. A rendelkezésre álló tárgyi bizonyítási eszközöket a kezdeményezéshez csatolni kell.

(2) A fegyelmi eljárás kezdeményezésekor meg kell jelölni

a) a fogvatartott azonosítására vonatkozó adatokat,

b) a fegyelemsértés alapjául szolgáló cselekmény elkövetésének helyét és idejét,

c) a cselekmény rövid leírását és

d) az esetleges bizonyítási eszközöket.

(3) A fegyelmi eljárást kezdeményező iratot a fogvatartottal való közlés után - legkésőbb a közlést követő munkanapon - a fegyelmi eljárás kezdeményezője eljuttatja a bv. intézet parancsnokának (a továbbiakban: parancsnok) vagy a parancsnok által kijelölt fegyelmi megbízottnak (a továbbiakban együtt: a fegyelmi jogkör gyakorlója).

(4) A szállítás közben elkövetett fegyelemsértés esetén a fegyelmi eljárást a szállítmányvezető a fegyelmi lap kiállításával kezdeményezi, az esetről jelentést készít, és azt az útba indító bv. intézet biztonsági tisztjének adja át. A fegyelmi eljárás eredményes lefolytatásához az érintett fogvatartottat szükség esetén a küldő bv. intézetbe vissza kell szállítani. Az útba indító bv. intézet a fegyelmi eljárás elrendeléséről, lefolytatásáról és a kiszabott fegyelmi fenyítésről értesíti a célszállítás szerinti bv. intézetet.

(5) Ha a fogvatartottat nem büntetés-végrehajtási szervnél foglalkoztatják, a foglalkoztató szervvel kötött szerződés kötelező tartalmaként rögzíteni kell, hogy a fegyelemsértés elkövetéséről a bv. intézetet a foglalkoztató szerv a fegyelemsértés alapjául szolgáló cselekményről való tudomásszerzést követő munkanap végéig írásban tájékoztatja.

 

3. A reintegrációs tiszt által kiszabott fegyelmi fenyítés

7. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárást kezdeményező irat kézhezvételét követő munkanap végéig az ügyet - fegyelmi eljárás elrendelése nélkül - a fogvatartott reintegrációs tisztjének hatáskörébe utalja, ha a cselekmény ténybeli megítélése egyszerű, továbbá az a bv. intézet rendjét csak olyan kis mértékben sérti vagy veszélyezteti, hogy a Bv. tv.-ben meghatározott legenyhébb fenyítés kiszabása is elegendőnek látszik.

(2) A reintegrációs tiszt fenyítésként csak feddést szabhat ki.

(3) A reintegrációs tiszt öt napon belül, a fogvatartott meghallgatása után

a) a fogvatartottat kioktatásban részesíti, ha a cselekmény tárgyi súlya és az elkövető személyisége miatt a feddés kiszabása is szükségtelen,

b) kiszabja és a fogvatartottal közli a feddést, vagy

c) az iratokat a fegyelmi jogkör gyakorlójának visszaküldi, ha

ca) fegyelmi eljárás lefolytatását vagy súlyosabb fenyítés kiszabását tartja indokoltnak,

cb) közvetítői eljárás lefolytatását tartja indokoltnak és ennek feltételei is fennállnak, vagy

cc) a cselekmény elkövetését a fogvatartott nem ismerte el.

(4) Ha a fogvatartott a feddés ellen panaszt jelent be, vagy a reintegrációs tiszt a (3) bekezdés c) pontja szerint jár el, a továbbiakban az első fokú eljárás szabályait kell alkalmazni.

(5) Feddés kiszabása esetén a 22. § (5)-(8) bekezdését megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a fenyítés kiszabását csak szóban kell indokolni.

 

4. A fegyelmi eljárás általános szabályai

8. § (1) A bv. intézet a fogvatartott fegyelmi felelősségét az e rendeletben meghatározott eljárás során hozott - a Bv. tv. 22. § szerinti - határozattal állapítja meg. A fegyelmi határozat rendelkező része a döntésre vonatkozóan tartalmazza a megállapított fegyelemsértés megnevezését és a kiszabott fegyelmi fenyítés nemét, valamint annak tartamát, illetve mértékét számmal és betűvel is kiírva.

(2) Ha a fegyelemsértés első fokú elbírálásáig a fogvatartott más fegyelemsértést is elkövet, valamennyi fegyelemsértést egy eljárásban kell elbírálni, és egy fegyelmi fenyítést kell kiszabni. Az egyesítést mellőzni lehet vagy az ügyeket el lehet különíteni, ha a fegyelemsértések együttes elbírálása a felelősségre vonást jelentősen késleltetné, vagy az eljárás alá vont fogvatartottal szemben folyamatban lévő ügyet közvetítői eljárás lefolytatására utalták.

(3) A fegyelemsértés elkövetőinek felelősségét lehetőleg egy eljárás keretében kell elbírálni.

(4) A fegyelmi eljárást annál a bv. intézetnél kell lefolytatni, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték. Ha a fegyelemsértést nem annál a bv. intézetnél követték el, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték, a fegyelmi eljárást elrendelő bv. intézet bizonyítási eszköz beszerzése, valamint eljárási cselekmények végrehajtása céljából az elkövetés helye szerinti bv. intézetet megkeresheti. A megkeresett intézet nyolc napon belül köteles a megkeresésben foglaltaknak eleget tenni. A megkeresés elintézéséig az eljárást fel kell függeszteni.

(5) Ha a fogvatartott szállítás közben követ el fegyelemsértést, a fegyelmi eljárást abban a bv. intézetben kell lefolytatni, amelyik a szállítást végezte.

9. § (1) A fegyelmi eljárás során a lényeges eljárási cselekményekről, így különösen a fegyelmi vizsgálat során az eljárás alá vont fogvatartott meghallgatásáról és a fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a fegyelmi eljárást lefolytató bv. intézet megnevezését, ügyszámát, a fegyelemsértés megjelölését és az eljárás alá vont fogvatartottnak a nevét, az eljárási cselekmény helyét, pontos időpontját, a jelenlévő személyek nevét és eljárási pozícióját, továbbá annak áttekinthetően tartalmaznia kell az eljárás menetének - ideértve az eljárási jogosítványok gyakorlására vonatkozó tájékoztatás, figyelmeztetés megtörténtét is - a leírását. A jegyzőkönyvet az eljárást lefolytató személynek, illetve ha személyében eltér, a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia.

(3) A fegyelmi eljárás kezdeményezését, elrendelését, határidejének a meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztését - kivéve, ha ennek oka a fogvatartott jogtalan távolléte -, valamint a fegyelmi felelősség tárgyában hozott döntést az eljárás alá vont fogvatartottal írásban is közölni kell, aki ennek megtörténtét az aláírásával igazolja. Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a közlés megtörténtét két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

 

5. Az első fokú fegyelmi eljárás

10. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója - ha az ügyet nem utalta a reintegrációs tiszt hatáskörébe - a (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül

a) dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről,

b) kijelöli a vizsgálatot végző személyt (a továbbiakban: vizsgáló), egyidejűleg meghatározza a vizsgálat határidejét,

c) dönt a fogvatartott esetleges elkülönítéséről,

d) a fegyelmi eljárás elrendelését megtagadja.

(2) Az első fokú fegyelmi eljárást - a 18. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott kivétellel - az elrendeléstől számított húsz napon belül, a fegyelmi felelősség tárgyában hozott érdemi határozattal kell befejezni.

11. § A fegyelmi eljárás elrendelését meg kell tagadni, ha

a) a cselekményt nem a fogvatartott követte el,

b) a fogvatartott cselekménye nem minősül fegyelemsértésnek,

c) a fogvatartott cselekményét fegyelmi eljárás keretében már jogerősen elbírálták,

d) az 4. § (2) bekezdése alapján nem indítható fegyelmi eljárás.

12. § (1) Fegyelmi eljárás elrendelése esetén a fegyelmi vizsgálat határidejét úgy kell megállapítani, hogy az első fokú határozat meghozatalára a 10. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül sor kerülhessen.

(2) Vizsgálónak csak a bv. szervezet hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló tagja jelölhető ki, ide nem értve a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok és költségvetési szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló tagját.

(3) Nem jelölhető ki vizsgálónak az,

a) aki az ügyben a fegyelmi eljárást kezdeményezte,

b) akit az ügyben tanúként kell kihallgatni,

c) akitől a cselekmény elfogulatlan megítélése bármely okból nem várható el.

(4) Ha a fegyelmi eljárás során felmerül annak gyanúja, hogy a cselekményben részt vevő személy pszichoaktív szert fogyasztott, a Bv. tv. 133. § (2) bekezdés g) pontja alapján a fegyelmi jogkör gyakorlója elrendelheti vizsgálati anyag vételét. Az ezzel kapcsolatos költségeket a fogvatartott köteles megfizetni, ha bizonyítást nyert a pszichoaktív szer fogyasztása.

13. § (1) Fegyelmi ügyben az eljárás alá vont fogvatartott elkülönítése akkor rendelhető el, ha az eredményes vizsgálat érdekében indokolt.

(2) A fegyelmi elkülönítés az első fokú eljárás tartamáig, legfeljebb azonban húsz napig tarthat, ez idő alatt a fogvatartott nem érintkezhet a fegyelemsértés többi elkövetőjével, a tanúkkal és a sértettekkel, a Bv. tv.-ben meghatározott jogai azonban a magánál tartható tárgyak körének kivételével nem korlátozhatók.

(3) A fegyelmi elkülönítést hivatali időn túl, a fegyelmi jogkör gyakorlójának akadályoztatása esetén vagy halaszthatatlan esetben a biztonsági tiszt is elrendelheti.

(4) Az elkülönítést meg kell szüntetni, ha a határideje lejárt, vagy a fegyelmi jogkör gyakorlójának rendelkezésére a határidőn belül is, ha az elkülönítés oka már nem áll fenn.

14. § (1) A vizsgáló a fegyelmi jogkör gyakorlója által meghatározott határidőn belül

a) megállapítja a tényállást, ennek keretében meghallgatja az eljárás alá vont fogvatartottat, szükség esetén a tanúkat, beszerzi a tárgyi bizonyítékokat, okiratokat, helyszíni szemlét, indokolt esetben bizonyítási kísérletet, tárgyak felismerésre bemutatását, fogvatartottak közötti szembesítést tarthat, egyéb eljárási cselekményt végezhet,

b) a vizsgálat eredményét tartalmazó összefoglaló jelentést készít.

(2) Ha a vizsgáló szemle, bizonyítási kísérlet, tárgy vagy személy felismerésre bemutatása, valamint a fogvatartottak közötti szembesítését rendeli el, e bizonyítási eljárások lefolytatására a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) Tárgy vagy személy felismerésre bemutatása során az elektronikus megfigyelési eszközzel rögzített kép vagy hangfelvétel is bemutatható.

15. § (1) Az eljárás alá vont fogvatartottat a meghallgatás megkezdésekor tájékoztatni kell a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.

(2) Az eljárás alá vont fogvatartott a védekezését szóban vagy írásban is előadhatja.

(3) Az eljárás alá vont fogvatartott nem köteles vallomást tenni és a vallomástételt az eljárás során bármikor megtagadhatja, ez esetben figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatásának és a fegyelmi felelősség megállapításának nem akadálya.

(4) Az eljárás alá vont fogvatartott a vizsgálat során bizonyítási indítványt tehet, amelynek teljesítéséről vagy megtagadásáról a vizsgáló dönt, döntése ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozatban a megtagadás okát meg kell indokolni.

(5) Az eljárás alá vont fogvatartott a vizsgálat befejezésekor a fegyelmi iratokat tanulmányozhatja, azokról másolatot kérhet, kivéve a fogvatartotti tanú zártan kezelt adatáról, valamint a személyi állomány tagja írásos jelentésének a biztonságos fogvatartást veszélyeztető részéről.

16. § (1) Tanúként az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényről tudomása lehet. Ha a fegyelmi eljárás során tanúként nem a személyi állomány tagját vagy fogvatartottat kell meghallgatni, a tanú meghallgatásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a megjelenés nem kötelező, a tanúvallomás hiánya azonban a fegyelmi eljárás lefolytatásának nem akadálya.

(2) Fegyelmi eljárásban tanúként a bv. szervezet személyi állományán túl a büntetés-végrehajtásban közreműködő személy is kihallgatható.

(3) A tanút a meghallgatás kezdetén a hamis tanúzás és a hamis vád következményeire figyelmeztetni kell.

(4) A tanúvallomást megtagadhatja

a) a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott Bv. tv. szerinti hozzátartozója,

b) az érintett kérdésben az, aki a vallomásával magát vagy a hozzátartozóját bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,

c) az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn,

d) a védő arról, amiről mint védő szerzett tudomást.

A tanút a mentességére a meghallgatás kezdetén figyelmeztetni kell.

(5) A fegyelmi eljárásban a személyi állomány tagja és fogvatartott között szembesítés nem rendelhető el.

17. § (1) A vizsgálat során a legfontosabb eljárási cselekményeket - különösen a fogvatartott védekezését, indítványait és a tanúvallomásokat - jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2) A vizsgáló, a vizsgálat eredményét tartalmazó összefoglaló jelentést készít, amely tartalmazza az eljárás során felmerült költségeket is, majd azt a fegyelmi ügy egyéb irataival együtt a fegyelmi jogkör gyakorlójának, legkésőbb a vizsgálat határidejének lejárta napján átadja.

18. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a vizsgáló javaslatára, vagy az összefoglaló jelentésben foglaltak értékelése alapján

a) a fegyelmi eljárás határidejét meghosszabbítja,

b) a fegyelmi eljárást felfüggeszti,

c) a fegyelmi eljárást megszünteti, vagy

d) fegyelmi tárgyalásra tűz ki határnapot.

(2) Fegyelmi eljárás keretében fegyelmi fenyítés kiszabására csak fegyelmi tárgyalás megtartása esetén kerülhet sor.

19. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója az első fokú fegyelmi eljárás határidejét legfeljebb tíz nappal meghosszabbíthatja, ha a tényállás megállapítása szempontjából további vizsgálatot tart szükségesnek.

(2) Az első fokú eljárás határidejének meghosszabbítása esetén meg kell határozni a kiegészítő vizsgálat célját és körét, valamint a vizsgálat befejezésének a határidejét.

20. § (1) A fegyelmi eljárást fel kell függeszteni,

a) ha a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott egészségi állapota miatt az eljárás nem folytatható, vagy a személyes meghallgatása nem lehetséges,

b) ha a beszámítási képesség megítélése tárgyában szakértői vizsgálat szükséges, a szakvélemény elkészítéséig,

c) ha a cselekmény elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek eldöntése bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, annak a döntéséig,

d) közvetítői eljárásra utalás esetén,

e) a 8. § (4) bekezdésében írt megkeresés esetén,

f) a fogvatartott jogellenes távollétének idejére.

(2) A fegyelmi eljárást a felfüggesztés okának megszűnése után folytatni kell, kivéve a közvetítői eljárás eredményes befejezése esetén.

(3) A felfüggesztett fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, ha a fegyelmi eljárás elrendelésétől számított hat hónap már eltelt, kivéve, ha az eljárást a fogvatartott jogellenes távolléte miatt függesztették fel.

21. § A fegyelmi eljárást a 4. § (1) és (2) bekezdésében, a 11. §-ban, a 20. § (3) bekezdésében, valamint a 44. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben meg kell szüntetni.

22. § (1) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója nem a 18. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai szerint dönt, fegyelmi tárgyalást tűz ki. A fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont fogvatartott jelenléte kötelező.

(2) A fegyelmi tárgyaláson a vizsgáló ismerteti az eljárás alapjául szolgáló cselekményt és a vizsgálat eredményét, a beszerzett bizonyítékokat - kivéve a zártan kezelt adatokat -. Ezt követően a fegyelmi jogkör gyakorlója meghallgatja az eljárás alá vont fogvatartott védekezését. Az eljárás alá vont fogvatartott vagy védője indítványára a fogvatartott reintegrációs tisztjét is meg kell hallgatni.

(3) A fegyelmi tárgyalás alapján a fegyelmi jogkör gyakorlója - ha nem a 18. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltak szerint határoz - fegyelmi fenyítést szab ki.

(4) A fegyelmi fenyítés kiszabását tartalmazó határozatot az eljárás alá vont fogvatartott előtt szóban ki kell hirdetni, meg kell indokolni, majd részére a határozat egy példányát át kell adni.

(5) A szóbeli kihirdetés után az eljárás alá vont fogvatartott részére átadott határozat tartalmára a (8) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy a határozatból az indokolási rész mellőzhető. Az indokolást is tartalmazó határozatot legkésőbb a fenyítés kihirdetését követő öt napon belül kell az eljárás alá vont fogvatartott részére kézbesíteni.

(6) Az eljárás alá vont fogvatartott a határozat átvételét az aláírásával igazolja. Ha az eljárás alá vont fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a kézbesítés megtörténtét két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

(7) A határozat szóbeli kihirdetése után az eljárás alá vont fogvatartottat nyilatkoztatni kell, hogy azt tudomásul veszi-e, vagy ellene panaszt, illetve bírósági felülvizsgálati kérelmet kíván-e bejelenteni. Az eljárás alá vont fogvatartott nyilatkozatát a jegyzőkönyvben és a részére átadott határozaton is írásban rögzíteni kell. A határozaton rögzített nyilatkozat aláírására a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(8) A külön íven megszövegezett határozat a rendelkező részben a felmerült költségeket és annak viselését is tartalmazza.

 

6. A védőre vonatkozó rendelkezések

23. § (1) A fogvatartott a fegyelmi eljárás bármely szakaszában védőt hatalmazhat meg, vagy védő kirendelése iránti kérelmet terjeszthet elő a büntetés-végrehajtási bíróhoz. A védőnek adott meghatalmazást, vagy a kirendelésről szóló végzést a fegyelmi ügy irataihoz kell csatolni.

(2) A védő a fegyelmi vizsgálat során végzett eljárási cselekményeknél, és a fegyelmi tárgyaláson jelen lehet, az eljárás alá vont fogvatartotthoz és a tanúkhoz kérdéseket intézhet, bizonyítási indítványt tehet, a fegyelmi vizsgálat befejezése után az iratokat tanulmányozhatja, a fegyelmi tárgyaláson az ügy érdemi elbírálása előtt felszólalhat, az eljárás alá vont fogvatartottal értekezhet, jogairól felvilágosítással láthatja el.

(3) A védőt az eljárási cselekményekről olyan időpontban kell értesíteni, hogy azokon jelen lehessen. A fegyelmi tárgyalásról a védőt legalább három nappal korábban kell értesíteni, az értesítés telefonon is történhet. A szabályszerűen értesített védő távolmaradása az eljárás folytatásának nem akadálya.

(4) A bv. intézet a védőt az eljárás alá vont fogvatartottnak a meghatalmazásról való bejelentése és általa közölt elérhetőségi adatok alapján értesíti.

(5) A védő részére a fegyelmi határozat indoklással ellátott példányát öt napon belül kézbesíteni kell.

(6) A kirendelt védő díját és költségét az állam viseli.

 

7. A fegyelmi fenyítés elleni jogorvoslat

24. § (1) Az elsőfokú határozat kihirdetésekor az eljárás alá vont fogvatartott és védője a Bv. tv. 170. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bíróhoz (a továbbiakban: bv. bíró) bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, egyéb esetben a parancsnokhoz panasszal fordulhat.

(2) Panasz vagy a bírósági felülvizsgálati kérelem bejelentése esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi ügy iratait az (1) bekezdésben megjelöltek részére haladéktalanul felterjeszti.

25. § (1) A parancsnok a fegyelmi ügyben a panaszt nyolc napon belül iratok alapján, vagy ha ezt szükségesnek tartja, fegyelmi tárgyalás keretében bírálja el.

(2) A parancsnok a fegyelmi ügyben másodfokú határozatot hoz, amelyben

a) az elsőfokú határozatot helybenhagyja,

b) enyhébb fenyítést szab ki,

c) a fegyelmi eljárást megszünteti, vagy

d) az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi és új első fokú eljárás lefolytatását rendeli el.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti döntés esetén a fegyelmi fenyítés végrehajtható.

(4) Enyhébb fegyelmi fenyítés kiszabásának minősül az is, ha a másodfokú határozat a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentését, vagy a csökkentés idejét az elsőfokú határozat rendelkezéseihez képest mérsékeli.

26. § (1) A parancsnok az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi és új első fokú eljárás lefolytatását rendeli el, ha

a) olyan eljárási szabálysértést észlel, amely az elsőfokú határozatra lényegesen kihatott, vagy

b) az elsőfokú határozat megalapozatlansága a fenyítés kiszabását lényegesen befolyásolta.

(2) A hatályon kívül helyező határozatban meg kell jelölni a hatályon kívül helyezés okát és meg kell adni az új eljárás lefolytatására vonatkozó iránymutatást. Az új eljárásra más vizsgáló vagy fegyelmi megbízott is kijelölhető.

27. § (1) A másodfokú határozatot a fegyelmi jogkör gyakorlója - az eljárás alá vont fogvatartott meghallgatása után - tárgyaláson hozza meg.

(2) A tárgyaláson az eljárás alá vont fogvatartott védője felszólalhat.

(3) A másodfokú eljárásra az első fokú eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

 

8. A fegyelmi fenyítés végrehajtása

28. § (1) A fegyelmi fenyítést abban a bv. intézetben kell végrehajtani, amely a nyilvántartás alapján a fogvatartást végrehajtja.

(2) A fegyelmi fenyítés nem hajtható végre, ha

a) a büntetés-végrehajtási jogviszony megszűnt,

b) a fenyítés jogerős kiszabásától számított hat hónap már eltelt, a jogellenes távollét esetét kivéve.

(3) Ha a jogerősen kiszabott fenyítés végrehajtása során a fogvatartott végrehajtási fokozatában változás következik be, de a fogvatartásban lévő idő nem szakad meg, vagy új ítéletet kezd tölteni, a fenyítés végrehajtását folytatni kell, azonban az értékelő véleményekben az nem vehető figyelembe.

29. § (1) A Bv. tv. 168. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott fenyítések tartamát hónapokban, a 168. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenyítés alkalmazása esetén pedig konkrét megjelölés mellett a fegyelmi határozatban meghatározott alkalmakra, vagy hónapokban megadva kell rendelkezni a fenyítés mértékéről.

(2) A Bv. tv. 168. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fenyítést százalékban és hónapokban kell meghatározni. A csökkentett mértéket a személyes szükségletekre fordítható összeg legközelebbi megállapításánál kell figyelembe venni.

(3) Ha az eljárás alá vont fogvatartott korábban a személyes szükségleteire fordítható összeg növelése jutalomban részesült, a jutalomként felemelt összeg a fenyítés kiszabásánál és végrehajtásánál nem vehető figyelembe.

30. § (1) A magánelzárás tartamát napokban kell meghatározni, a végrehajtás megkezdését és befejezését napra és órára pontosan ki kell számítani.

(2) Több magánelzárás fenyítés folyamatosan is végrehajtható, az adott fogvatartottra a Bv. tv. alapján kiszabható felső határnak megfelelő időtartam kitöltése után azonban a végrehajtást öt napra meg kell szakítani.

(3) A fegyelmi elkülönítés ideje a magánelzárás tartamába nem számítható be.

(4) A parancsnok engedélyezheti, hogy magánelzárás fenyítés végrehajtása alatt - munkáltatási érdekből és reintegrációs célból - a fogvatartott munkát végezzen.

31. § (1) A magánelzárás megkezdése előtt orvosi vizsgálatot kell tartani, végrehajtása során gondoskodni kell a fogvatartott egészségügyi ellenőrzéséről, és hetente legalább egyszer orvosi vizsgálatot kell végezni.

(2) Magánelzárás alatt gondoskodni kell a fogvatartott felszerelési tárgyainak, valamint az egyébként birtokában tartható tárgyainak biztonságos megőrzéséről.

(3) Ha a fogvatartott egészségi állapota a magánelzárás megkezdését vagy további végrehajtását akadályozza, a fegyelmi jogkör gyakorlója a végrehajtást félbeszakítja. Ha ez az állapot megszűnik, a magánelzárást vagy annak hátralévő részét végre kell hajtani. A félbeszakítás ideje a magánelzárás tartamába nem számít be.

(4) Ha az akadályozó vagy végrehajtást félbeszakító körülmény a fenyítés kiszabásától számított hat hónapig folyamatosan fennáll, a magánelzárás nem hajtható végre.

32. § A magánelzárás végrehajtását a határozat jogerőre emelkedését követően - a szükséges intézkedések megtétele után -, a fenyítés célját figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni.

33. § (1) A fogvatartott a magánelzárást az e célra kialakított zárkában egyedül tölti. A fegyelmi zárka berendezésére és felszerelésére, valamint a fogvatartott birtokában tartható tárgyak körére vonatkozó szabályokat a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) A magánelzárást töltő fogvatartottak jogait és kötelezettségeit a házirend tartalmazza.

34. § (1) A magánelzárást - a 31. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül - a fegyelmi jogkör gyakorlója félbeszakítja, ha

a) a fogvatartott eltávozás keretén belül engedélyt kapott a súlyos beteg közeli hozzátartozójának a meglátogatására, közeli hozzátartozójának temetésén való részvételre,

b) megőrzésre másik intézetbe szállították, vagy

c) a fogvatartottat a nyomozó hatóság részére kiadták.

(2) A félbeszakítás okának a megszűnése után haladéktalanul intézkedni kell a végrehajtás folytatása iránt.

(3) A félbeszakítás ideje a magánelzárás tartamába nem számít be.

35. § Ha a bv. intézetbe olyan fogvatartottat fogadnak be, akivel szemben korábban a rendőrségi fogdán jogerős magánelzárás fenyítést szabtak ki, annak foganatosítása - e rendelet szabályai szerint - a bv. intézet feladata.

 

9. Közvetítői eljárás

36. § (1) A közvetítői eljárás más fogvatartott sérelmére elkövetett fegyelmi cselekmény által kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, hogy egy közvetítő, harmadik személy bevonásával a sértett és a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a fegyelemsértés következményeinek jóvátételét és az eljárás alá vont fogvatartott jövőbeni szabálykövető magatartását elősegítő írásbeli megállapodás jöjjön létre.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a másik fogvatartott sérelmére elkövetett fegyelemsértés esetén, a fegyelmi eljárás vagy a már jogerős fenyítés végrehajtásának felfüggesztése, illetve a 7. § szerinti eljárás megszüntetése mellett az ügyet közvetítői eljárásra utalja, ha

a) a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott a fegyelemsértés elkövetését beismerte,

b) a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott és a sértett a közvetítői eljáráshoz hozzájárult, és

c) a fegyelemsértés jellegére, a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott személyére tekintettel a fegyelmi eljárás lefolytatása vagy a fenyítés végrehajtása mellőzhető.

(3) Bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozó, továbbá olyan fegyelemsértés esetén, amely miatt a sértett magánindítványt tett, közvetítői eljárás nem alkalmazható. Nem alkalmazható a közvetítő eljárás akkor sem, ha a fegyelmi eljárás alá vont fogvatartott vagy a sértett letartóztatásban lévő terhelt.

(4) A közvetítői eljárás kezdeményezésére kizárólag a sértett és az eljárás alá vont fogvatartott jogosult. Valamelyik jogosult által előterjesztett kérelem esetén, haladéktalanul fel kell hívni a másik jogosultat a hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozattételre.

(5) A közvetítői eljárást írásban kell kezdeményezni és a hozzájárulásról is írásban kell nyilatkozni.

(6) A közvetítői eljárás

a) folyamatban lévő fegyelmi eljárás során az első fokú fegyelmi tárgyalásig,

b) a 7. § szerinti eljárás esetén a reintegrációs tiszti meghallgatáson,

c) a már kiszabott fenyítés végrehajtása során a fenyítés jogerőre emelkedésétől a végrehajtás befejezéséig terjedő időszakban kezdeményezhető.

37. § (1) A közvetítői eljárásra irányuló kérelmet a fegyelmi ügy vizsgálója, illetve a 7. § szerinti eljárás vagy jogerős fegyelmi fenyítés esetén a reintegrációs tiszt javaslattal látja el, amely alapján a fegyelmi jogkör gyakorlója az ügyet közvetítői eljárásra utalja, vagy a kérelmet elutasítja.

(2) A kérelem elutasítása esetén a fegyelmi eljárásra, valamint a fenyítés végrehajtására az általános szabályokat kell alkalmazni.

(3) A kérelmet minden esetben az érintett fegyelemsértéssel kapcsolatos fegyelmi eljárás során keletkezett dokumentumokhoz kell csatolni.

38. § (1) A közvetítői eljárás a fegyelmi jogkör gyakorlójának közvetítői eljárásra utaló döntése napján kezdődik. A fegyelmi jogkör gyakorlója közvetítői eljárásra utaló döntésében kijelöli a közvetítőt és szükség szerint rendelkezik a kiszabott fenyítés végrehajtásának felfüggesztéséről.

(2) Közvetítőként a bv. szervezet személyi állományának azon tagja jelölhető ki, aki helyreállító technikákat ismertető - húsz óra elméleti oktatást és negyven óra gyakorlatot tartalmazó - képzésen vett részt.

(3) A közvetítő feladata, hogy a közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a szakmai követelményeknek megfelelően közreműködjön a fegyelmi eljárás alá vont és a sértett fogvatartott közötti megállapodás létrehozásában. A közvetítőnek biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben tisztelettel járjanak el.

(4) Nem lehet közvetítő az,

a) aki a fegyelmi ügyben, mint vizsgáló, fegyelmi jogkör gyakorló vagy a 7. § alkalmazásával érintett reintegrációs tiszt járt el, továbbá

b) aki a fegyelmi ügyben, mint tanú vesz vagy vett részt,

c) akitől az ügy elfogulatlan megítélése bármilyen okból nem várható el.

(5) A vele szemben felmerült kizárási okot a kijelölt közvetítő azonnal köteles a fegyelmi jogkör gyakorlója felé bejelenteni. A kizárási okot a fogvatartott felek bármelyike bejelentheti.

(6) A kizárási ok fennállása esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója új közvetítőt jelöl ki, egyébként a kizárási indítványt elutasítja. A tárgyban hozott döntésig a közvetítő nem járhat el.

39. § (1) A sértett jogosult arra, hogy képviselőt hatalmazzon meg.

(2) Az eljárás alá vont fogvatartott védője, illetve a sértett képviselője a közvetítői eljárásban részt vehet és az általa képviselt érdekében felszólalhat, de a megállapodásnak az általa képviselt fél nevében történő megkötésére nem jogosult. A fegyelmi eljárásban adott meghatalmazás - ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki - hatálya kiterjed a közvetítői eljárásra is.

(3) A sértett és az eljárás alá vont fogvatartott indítványozhatja, hogy érdekében legfeljebb egy-egy, általa megjelölt fogvatartott a közvetítői megbeszélésen jelen legyen és felszólalhasson. A közvetítő az indítványt csak abban az esetben utasíthatja el, ha a fogvatartott jelenléte a közvetítői eljárás céljával ellentétes. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

40. § (1) A közvetítői eljárást tizenöt napon belül kell lefolytatni.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a közvetítői eljárás határidejét legfeljebb egy alkalommal nyolc nappal - a közvetítő indítványára - meghosszabbíthatja.

41. § (1) A közvetítő az eljárás keretében közvetítői megbeszélést tart. A közvetítői megbeszélésre történő felhívásban a sértett és az eljárás alá vont fogvatartottat a közvetítő röviden tájékoztatja a közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról és kötelezettségeikről.

(2) A közvetítői megbeszélést a közvetítő vezeti, aki meghatározza a közvetítői megbeszélés menetét, valamint a közvetítői megbeszélésen résztvevők felszólalásának rendjét.

(3) A közvetítői megbeszélés kezdetekor a közvetítő megkérdezi a sértett és az eljárás alá vont fogvatartottat, hogy a közvetítői eljárás lényegére, jogkövetkezményeire, valamint a jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a meg nem értett részt elmagyarázza.

(4) A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértett és az eljárás alá vont fogvatartottat meghallgatja. A közvetítő a sértett és az eljárás alá vont fogvatartottat egymás jelenlétében is, és egymás távollétében is meghallgathatja. A sértett és az eljárás alá vont fogvatartott az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a rendelkezésére álló iratokat is bemutathatja.

(5) Ha a közvetítő a sértett és az eljárás alá vont fogvatartottat egymás távollétében hallgatja meg, az így kapott tájékoztatást közli a közvetítői eljárásban részt vevő másik féllel azért, hogy a tájékoztatásban foglaltakat álláspontjuk kialakításánál figyelembe vehessék.

(6) Ha a tájékoztatást adó sértett úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható az eljárás alá vont fogvatartott tudomására, a korlátozással érintett körben az eljárás alá vont fogvatartott nem tájékoztatható. Ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont fogvatartott úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható a sértett tudomására, a korlátozással érintett körben a sértett nem tájékoztatható.

(7) A megbeszélésről a közvetítő feljegyzést készít, amely tartalmazza különösen

a) a részt vevő fogvatartottak nevét, nyilvántartási számát,

b) a fegyelmi eljárás ügyszámát,

c) a megbeszélés időpontját,

d) a megbeszélés menetét olyan részletességgel, hogy az eljárási szabályok, a jogok és kötelességek betartása követhető legyen,

e) annak tényét, hogy a közvetítői megbeszélésen létrejött-e megállapodás, továbbá

f) a közvetítő nevét, aláírását.

42. § (1) Megállapodás akkor jön létre, ha a sértett és az eljárás alá vont fogvatartott között a fegyelemsértéssel okozott kár, sérelem, a fegyelmi cselekmény káros következményeinek jóvátételében azonos álláspont alakult ki.

(2) A közvetítői eljárásban született megállapodás nem vonatkozhat pénzbeli jóvátételre.

(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell a vállalt kötelezettség részletes szabályait, a teljesítés határidejét és a költségek viselését.

(4) A vállalt kötelezettség nem lehet ellentétes a jogszabályokkal, a büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát nem sértheti vagy veszélyeztetheti.

(5) A megállapodásban a jóvátétel teljesítése csak olyan határidő mellett vállalható, amely eredménytelenség esetén is biztosítja, hogy a fegyelmi eljárás vagy a fenyítés az általános elévülési határidőkön belül lefolytatható, illetve végrehajtható legyen.

(6) A megállapodást írásba kell foglalni, és azt mindkét félnek alá kell írnia. A sértett és az eljárás alá vont fogvatartottnak a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen kell megjelenniük.

(7) A megállapodás a közvetítői eljárás céljain túli joghatás kiváltására nem vehető igénybe, a közvetítői eljárás során tett nyilatkozatok, keletkezett iratok más eljárásban bizonyítékként nem használhatók fel.

(8) A megállapodást a közvetítő hagyja jóvá és annak tartalmáról tájékoztatja a fegyelmi jogkör gyakorlóját.

43. § (1) A jóváhagyott megállapodást a fegyelmi eljárás anyagai között kell nyilvántartani.

(2) A közvetítői eljárás tényét, a megállapodás rövid tartalmát a fogvatartotti nyilvántartásban feljegyzésként rögzíteni kell.

44. § (1) A megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését az eljárás alá vont fogvatartott reintegrációs tisztje ellenőrzi.

(2) A közvetítői eljárás eredményesen fejeződik be, ha az eljárás alá vont fogvatartott a megállapodásban foglalt kötelezettségét teljesítette. Ha a sértett magatartása miatt hiúsul meg a teljesítés, a közvetítői eljárást eredményesen befejezettnek kell tekinteni.

(3) A közvetítői eljárás eredménytelenül, a körülmény felmerülésének időpontjában fejeződik be, ha

a) a sértett vagy az eljárás alá vont fogvatartott a hozzájárulását visszavonja,

b) a közvetítői megbeszélésen nem születik megállapodás, illetve a közvetítő azt nem hagyja jóvá, vagy

c) a megállapodásban foglalt jóvátételi kötelezettségét az eljárás alá vont fogvatartott nem teljesíti.

(4) A közvetítői eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésének tényét és időpontját rögzíteni kell a fogvatartotti nyilvántartásban.

(5) Eredményes közvetítői eljárás esetén az érintett cselekményre alapozott fegyelmi eljárást nem lehet elrendelni, a felfüggesztett fegyelmi eljárást meg kell szüntetni, a jogerős fenyítés vagy annak még hátra lévő része végrehajtását meg kell szüntetni.

(6) Eredménytelen közvetítői eljárás esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről vagy a felfüggesztett fegyelmi eljárás folytatásáról, illetve a felfüggesztett fenyítés végrehajtásáról vagy annak folytatásáról. A felfüggesztés időtartama nem számít bele a végrehajtás időtartamába.

45. § A közvetítői eljárás során felmerült költségeket az eljárás alá vont fogvatartott viseli, kivéve azokat, amelyek a sértett fogvatartott érdekkörében merültek fel.

 

10. A fegyelmi eljárásban felmerült költség viselése

46. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont fogvatartottat a fegyelmi eljárásban felmerült költség - kivéve a kirendelt védő készkiadását és díját - viselésére kötelezi, ha a fegyelmi cselekmény elkövetésében a felelősségét megállapítja.

(2) Az eljárás alá vont fogvatartottat csak azzal a cselekménnyel, vagy a tényállásnak azzal a részével kapcsolatban felmerült költség viselésére lehet kötelezni, amellyel kapcsolatosan a felelősségét megállapították. Nem lehet kötelezni annak a költségnek a viselésére, amely - nem az ő mulasztása folytán - szükségtelenül merült fel.

(3) A fegyelmi jogkör gyakorlója - a fegyelemsértés súlyára és a fegyelmi felelősség arányára figyelemmel - külön-külön kötelezi a fegyelmi eljárásban felmerült költség viselésére azon fogvatartottakat, akiknek fegyelmi felelősségét egy fegyelmi eljárásban állapította meg.

 

11. Záró rendelkezések

47. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

48. § Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

 

 

 

 

 

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

lezárva: 2019. 10. 30.

 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § (1) Ez a rendelet a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) fogvatartott

a) szabadságvesztésre ítélt,

b) elzárásra ítélt,

c) közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

d) pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő,

e) letartóztatott,

f) a rendbírság helyébe lépő elzárást töltő és

g) szabálysértési elzárást töltő

(a továbbiakban együtt: fogvatartott) által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv. szervvel kötött szerződés alapján a fogvatartotti munkáltatást végző más gazdálkodó szervnek (a továbbiakban: más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.

(2) A kártérítési eljárás nem folytatható le vagy azt határozattal meg kell szüntetni, ha a fogvatartott

a) a bv. szerv határozatának a meghozatala előtt szabadul, vagy

b) elhalálozott.

(3) E rendelet alkalmazásában a munka törvénykönyvéről szóló törvényben használt munkabér kifejezés alatt a fogvatartott munkadíját, munkaviszony alatt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. § 13. pontjában meghatározott munkáltatást kell érteni.

 

2. Illetékesség

 

2. § (1) Ha a fogvatartott a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot három munkanapon belül megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.

(2) Ha a kár a fogvatartott szállítása közben keletkezett, az eljárást a szállítást végrehajtó bv. szerv folytatja le.

(3) Ha a fogvatartottat a kártérítési eljárás befejezése előtt másik bv. intézetbe szállítják és további meghallgatása szükséges, a meghallgatást az eljárást folytató bv. szerv megkeresésére a fogva tartó bv. intézet foganatosítja.

(4) Ha a kár bekövetkezésének helye nem állapítható meg, akkor a kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a fogvatartott a kárt bejelentette.

(5) Illetékességi összeütközés esetén, vagy ha az eljáró bv. szerv illetékessége nem állapítható meg, az eljáró bv. szervet ki kell jelölni. A kártérítési igényt és az ahhoz kapcsolódó iratokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához (a továbbiakban: országos parancsnok) haladéktalanul fel kell terjeszteni, ha illetékességi összeütközés vagy az eljáró szerv kijelölése merül fel.

(6) A kijelölés kérdésében az országos parancsnok a felterjesztéstől számított öt napon belül dönt.

 

3. A kárjelentés

 

3. § (1) A bv. szerv személyi állományának tagja a kár észlelését a kártérítési eljárás megindítására jogosult személynek köteles haladéktalanul írásban jelenteni.

(2) Ha a kárt fogvatartott észlelte, köteles arról a bv. szerv személyi állományát haladéktalanul tájékoztatni.

 

4. A kártérítési eljárás általános szabályai

 

4. § (1) A kártérítési eljárást

a) a fogvatartott által okozott kár esetén a bv. szervnek a kár megtérítésére vonatkozó felhívása napján,

b) a fogvatartottat ért kár esetén a kárigény bejelentése napján kell megindítani.

(2) A kártérítési eljárást a megindításától számított harminc napon belül, az ügy érdemében hozott határozattal kell befejezni.

(3) A kártérítési eljárás határidejébe nem számít be:

a) a Bv. tv. 20. § (4) bekezdésébe foglalt eljárási cselekmények időtartama,

b) a kártérítési igényt tartalmazó irat illetékes bv. szervnek történő megküldése, valamint az országos parancsnoknak történő a 2. § (5) bekezdése szerinti felterjesztés és a 2. § (6) bekezdése szerinti kijelölési eljárás időtartama,

c) a fordításhoz szükséges idő,

d) a postára adás és az irattovábbítás feladásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,

e) a fogvatartott jogi segítségnyújtás iránti kérelme elbírálásának időtartama.

(4) Bonyolult megítélésű vagy az átlagosnál hosszabb vizsgálatot igénylő ügyben a bv. szerv vezetője az eljárás időtartamát további harminc nappal meghosszabbíthatja. Nincs helye az eljárás meghosszabbításának, ha a fogvatartott előreláthatóan az eljárás megindítását követő harminc napon belül szabadul.

(5) A hiánypótlásra a Bv. tv. 20. § (5) és (6) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

5. § (1) Az eljárás megindítására, határidejének a meghosszabbítására, megszüntetésére, az érdemi határozat meghozatalára a bv. szerv vezetője vagy a személyi állomány általa kijelölt tagja (a továbbiakban: az eljárás megindítására jogosult személy) jogosult.

(2) Az eljárás megindítására jogosult személy a kártérítési ügy tényállásának megállapításával a bv. szerv személyi állományának arra alkalmas, érdektelen tagját is megbízhatja. Az ügy kivizsgálásában nem járhat el olyan személy, akivel szemben a (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok áll fenn.

(3) A kártérítési eljárásból ki van zárva az,

a) aki a kárigényt benyújtotta,

b) aki a kárt okozta,

c) aki az a) és b) pontban foglaltaknak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben meghatározott hozzátartozója,

d) aki a 3. § (1) bekezdés szerinti kárjelentést tette,

e) aki az eljárásban, mint tanú vesz vagy vett részt,

f) aki az eljárásban, mint szakértő jár vagy járt el,

g) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.

(4) A kártérítési eljárásban nem járhat el az a bv. szerv, amelynek vezetőjével szemben a (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok áll fen. Ebben az esetben az eljáró bv. szerv kijelöléséről az országos parancsnok dönt, az eljárásra a 2. § (5)-(6) bekezdést alkalmazni kell.

6. § (1) A fogvatartottat a kártérítési eljárás elrendelésével egyidejűleg a kártérítési felelősség rendjéről, jogairól, képviseletének szabályairól, az eljárási határidőkről, valamint a jogorvoslati lehetőség határidejéről és jellegéről írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatás során a fogvatartott figyelmét a Bv. tv. 10. § (2) bekezdésében és a 20. § (5) bekezdésében foglaltakra külön is fel kell hívni.

(2) A kártérítési eljárás keretében a fogvatartottat meg kell hallgatni, nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) Nem járhat el meghatalmazottként az,

a) akit a rendelkezési jogkör gyakorlója vagy a bv. szerv vezetője a fogvatartottal való kapcsolattartásból kizárt,

b) aki cselekvőképtelen vagy a vagyonjogi ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott.

(4) A fogvatartott vagy meghatalmazottja jogosult bizonyíték beterjesztésére, indítványozhatja tanúk meghallgatását vagy egyéb bizonyíték beszerzését.

7. § (1) A kártérítési eljárás során az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, valamint a határozatokat írásban kell rögzíteni.

(2) Az okirati bizonyítékot és azt a tárgyi bizonyítási eszközt, amely erre alkalmas, a kártérítési ügy irataihoz csatolni kell. Az egyéb tárgyi bizonyítási eszköz megőrzéséről a jogorvoslati jog elbírálásáig gondoskodni kell. Ha a tárgyi bizonyítási eszköz tárolása jelentős terhet jelentene vagy az a tárolásra alkalmatlan, arról fényképet vagy képfelvételt kell készíteni, és azt kell az iratokhoz csatolni.

(3) Az ügy érdemében hozott kártérítési határozat tartalmára a Bv. tv. 22. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadók azzal, hogy a kárigénynek helyt adó határozatot is indokolni kell. A határozat rendelkező részébe kell foglalni a kár vagy egy részének a megtérítése alóli mentesítésre, valamint a részletfizetésre vonatkozó rendelkezést is.

8. § (1) A kártérítési határozatot a bv. szerv a fogvatartott és meghatalmazottja részére legkésőbb annak meghozatalától számított három napon belül kézbesíti. A határozat átvételét a fogvatartott az aláírásával igazolja.

(2) Ha a fogvatartott írni, olvasni nem tud, vagy az aláírást megtagadja, a közlés megtörténtét két tanú aláírásával, írásban kell rögzíteni.

(3) Ha a kártérítési eljárást az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az ügyész kezdeményezte, a határozat egy példányát az ügyésznek is haladéktalanul meg kell küldeni.

 

5. Az egyszerűsített eljárás

 

9. § (1) Az egyszerű megítélésű, további bizonyítást nem igénylő ügyben, ha a fogvatartott a felelősségét elismerte és vállalja a kár megtérítését a kártérítési igényt az eljárás megindításától számított nyolc napon belül kell elbírálni.

(2) A fogvatartottat az egyszerűsített eljárásban is tájékoztatni kell a 6. § (1) bekezdésben foglaltakról.

 

6. A fogvatartott által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

 

10. § Ha a kárt több fogvatartott közösen okozta, kártérítési felelősségüket lehetőleg egy eljárás keretében kell elbírálni.

11. § (1) A fogvatartottat kártérítésre kötelező határozat alapján a bv. szerv a kártérítésként megállapított összeget a határozat közlését követően a fogvatartott letéti számlájáról a Bv. tv. 134. § (4) bekezdésben meghatározott sorban vonja le.

(2) Ha a fogvatartott részére a határozatban részletfizetést engedélyeztek és részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogvatartott letéti számlájáról a kártérítés teljes, vagy annak még hátralévő összegét le kell vonni.

(3) Ha a fogvatartott szabadul és a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, a kártérítés megfizetése iránti követelést törölni kell.

12. § (1) A kártérítési felelősség megállapítása mellett, a Bv. tv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a fogvatartott rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kár megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető.

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülménynek minősül különösen, ha a fogvatartott a munkáltatásban önhibáján kívül nem vesz részt és letéti pénzzel sem rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a fogvatartott

a) a kárt bűncselekmény elkövetésével vagy egyébként szándékosan okozta, kivéve, ha a károkozás a törvényes jogai védelmében, jogszerűen történt,

b) a kár okozásával vagyoni előnyhöz jutott.

 

7. A bv. szerv által okozott kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

 

13. § (1) A bv. szerv által okozott kárról való tudomásszerzést követően a kártérítési eljárás megindítására jogosult személy a 3. §-ban meghatározott kárjelentés alapján a fogvatartottat írásban felhívja a kártérítési igény bejelentésének lehetőségére, és tájékoztatást ad a kártérítési eljárás 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályairól.

(2) A jogerős határozat alapján a fogvatartott javára megállapított kártérítést a bv. szerv harminc napos teljesítési határidőn belül köteles megtéríteni. A fogvatartott eltérő rendelkezése hiányában a kártérítés összegét a fogvatartott letéti számláján kell jóváírni.

 

8. A fogvatartott munkáltatásával összefüggésben bekövetkezett kár megtérítésére vonatkozó külön rendelkezések

 

14. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértékét a károkozás körülményeire, a vétkesség fokára, valamint a károkozás gyakoriságára tekintettel kell megállapítani.

(2) Munkáltatással összefüggésben bekövetkezett kárnak minősül, ha a kár a Bv. tv. 133. § (2) bekezdés e) pontja alapján a fogvatartottnak az intézet tisztántartásában és ellátásában való részvétele során következett be. Ilyen esetben átlagkeresetnek a Bv. tv. 258. §-ában meghatározott alapmunkadíjat kell tekinteni.

15. § (1) A Bv. tv. 271. § (3) bekezdése szerinti megőrzési felelősség csak akkor alkalmazható, ha a munkáltató vagyontárgya hiányzik.

(2) A jegyzék vagy elismervény ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén a jegyzéket vagy elismervényt az átadás-átvétel tényének utólagos igazolása nem pótolja.

(3) Meghatározott dolognak több fogvatartott részére történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi felelősnek alá kell írnia.

(4) A megőrzési felelősség esetén a Bv. tv. 272. §-ában meghatározott munkáltatói kárigény attól az időponttól kezdődik, amikor a fogvatartott a rábízott dologgal nem tud elszámolni.

(5) A jegyzék vagy elismervény ellenében visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel személyes használat céljából átvett felszerelési tárgyak hiánya esetén, ha a fogvatartott a felelősségét írásban elismerte és hozzájárul annak letéti számláján kezelt pénzéből történő megtérítéséhez, akkor a hiány összege - kártérítési eljárás mellőzésével - a szabaduláskor levonható.

 

9. Záró rendelkezések

 

16. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

17. § Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Pótlap a BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 2019. szeptember 27-es kiadásához.
A pótlap a 2020. július 9-ig hatályba lépő módosításokat tartalmazza, lezárva: 2020. 07. 20.
 

A Bv. Törvény módosításai 2020. január 1. napjától


A Bv. tv. 5. § (2) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a végrehajtási ügyintéző, a bírósági végrehajtói szervezet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.


A Bv. tv. 69/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a 2019. évi LXXXI. törvény alapján a „pénzbírság” szövegrész helyébe a „rendbírság” szöveg,

A Bv. tv. 96. § (1) bekezdés i) pontjában a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzésre” szövegrész helyébe a „felnőttképzésre” szöveg lép.

A Bv. tv. 154/A. § (1) bekezdés c) pontjában a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzésben” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg lép.

A Bv. tv. 181. § (1) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzésen” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg lép.

A Bv. tv. 181. § (2) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján az „Az általános iskolai oktatásban, a középfokú iskolában, illetve a szakképzésben vagy továbbképzésben” szövegrész helyébe az „A köznevelésben, a szakképzésben vagy a felnőttképzésben” szöveg, az „a képzés” szövegrész helyébe az „az oktatás, képzés” szöveg lép.

A Bv. tv. 181. § (4) bekezdése helyébe a 2019. évi CXII. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(4) Azon oktatási, képzési formák esetében, amelyért az elítéltet ösztöndíj illeti meg, a bv. intézet oktatási-képzési megállapodást köt az elítélttel. Az oktatási-képzési megállapodásban az elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy ha a köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy a bv. intézet által szervezett felnőttképzésben a tanulmányait megkezdi, és a képzésben önhibájából nem vesz részt, illetve indokolatlanul megszakítja, a felmerült költségek teljes vagy részleges megtérítésére kötelezhető.

A Bv. tv. 181. § (5) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján a „szakképzettséget” szövegrész helyébe a „szakképzettséget, illetve szakképesítést” szöveg lép.

A Bv. tv. 182. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a 2019. évi CXII. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(A bv. intézet parancsnokának döntése alapján az elítéltet különös méltánylást érdemlő esetben)
a) a nem a bv. intézet által szervezett szakmai képzés vagy
[során is megilleti a 181. § (2) bekezdésében meghatározott ösztöndíj.]

A Bv. tv. az „Az oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésen részt vevők kedvezményei” alcím címében a 2019. évi CXII. törvény alapján a z „Az oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésen” szövegrész helyébe az „A köznevelésben, a szakképzésben vagy a felnőttképzésben” szöveg lép.

A Bv. tv. 183. § (1) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján az „Az általános iskolai oktatásban, a középfokú iskolai oktatásban, szakképzésben és továbbképzésben” szövegrész helyébe az „A köznevelésben, a szakképzésben, illetve a felnőttképzésben” szöveg lép.

A Bv. tv. az „Az elítéltek szakképzése és továbbképzése” alcím címében a 2019. évi CXII. törvény alapján a "továbbképzése" szövegrész helyébe a "felnőttképzésben való részvételük" szöveg lép.

A Bv. tv. 184. § (1) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzését” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben való részvételét” szöveg lép.


A Bv. tv. 184. § (2) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzésbe” szövegrész helyébe a „felnőttképzésbe” szöveg, a „továbbképzésben” szövegrész helyébe a „felnőttképzésben” szöveg lép.

A Bv. tv. 184. § (4) bekezdésében a 2019. évi CXII. törvény alapján a „továbbképzést” szövegrész helyébe a „felnőttképzést” szöveg, a „továbbképzés” szövegrész helyébe a "felnőttképzés" szöveg lép.

A Bv. tv. 318. § (1) bekezdés c) pontjában a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

A Bv. tv. 321. § (1) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

A Bv. tv. 323. §-ában a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg, az "a bírósági végrehajtásról szóló törvény" szövegrész helyébe az "az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény" szöveg lép.


A Bv. tv. 324. § (1) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

A Bv. tv. 324. § (2) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg, a „pénzbírságot” szövegrészek helyébe a "rendbírságot" szöveg lép.

A Bv. tv. 324. § (3) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján a „pénzbírságot” szövegrész helyébe a „rendbírságot” szöveg, a „pénzbírság” szövegrészek helyébe a „rendbírság” szöveg lép.

A Bv. tv. 324. § (4) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján a „pénzbírság” szövegrész helyébe a „rendbírság” szöveg lép.

A Bv. tv. 324. § (4a) bekezdésében a 2019. évi LXXXI. törvény alapján az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg lép.

A Bv. Törvény módosításai 2020. március 7. napjától

A Bv. tv. 10/B. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a 2020. évi IV. törvény alapján 2020. március 7. napjától a következő rendelkezés lép:
(A kifizetés)
a) az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények tárgyában hozott határozat alapján az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott részére
aa) – ha fogva van – a büntetés-végrehajtási intézet által kezelt letéti számlájára való átutalással,
ab) szabadlábra helyezését követően kizárólag olyan fizetési számlára való átutalással, amelynek számlatulajdonosa és a számla feletti kizárólagos rendelkezési jogosultja az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott,
(történik.)

A Bv. tv. 436. §-a a 2020. évi IV. törvény alapján 2020. március 7. napjától a következő (14)–(15) bekezdéssel egészül ki:
(14) A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összeg 2020. június 15-ig nem fizethető ki. E bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6) bekezdésében foglalt időtartamba nem számít bele.
(15) A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését megelőzően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozat a meghozatalakor hatályos szabályok szerint teljesítendő.

A Bv. Törvény módosításai 2020. június 15. napjától

A Bv. tv. 70/B. § (6) bekezdésében a 2020. évi LV. törvény alapján 2020. június 15. napjától a „hatvannapos” szövegrész helyébe a „kilencvennapos” szöveg lép.

A Bv. tv. 436. §-a a 2020. évi LV. törvény alapján 2020. június 15. napjától a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
(16) A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény hatálybalépését követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összegből a 10/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetés 2020. december 31-ig nem teljesíthető. E bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama a 70/B. § (6) bekezdésében foglalt időtartamba nem számít bele.
(17) A (14) bekezdés alapján felfüggesztett kifizetések esetén – a (16) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a 10/B. §-ban meghatározottakat 2020. szeptember 15. napjáig kell teljesíteni.

A Bv. Törvény módosításai 2020. június 18. napjától

Bv. tv. V. Fejezete a 2020. évi LVIII. törvény alapján 2020. június 18. napjától a következő alcím címmel és 91/A. §-sal egészül ki:

Egészségügyi elkülönítés a befogadási eljárásban

91/A. § A befogadást követően – az egészségügyi szakterület javaslatára – a bv. intézet parancsnokának írásbeli intézkedése alapján az elítélt a befogadó részlegen tizennégy napra egészségügyi okból elkülöníthető.

A Bv. tv. 313. §-a a 2020. évi LVIII. törvény alapján 2020. június 18. napjától a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
(4a) Ha a pártfogolt magatartásáról a személyes kapcsolattartás keretében szerzett tapasztalatok alapján az állapítható meg, hogy a pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása így is biztosítható, a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a pártfogolt kapcsolattartási kötelezettsége teljesítésének módját telefon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján is meghatározhatja. A pártfogó felügyelő vagy a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő a pártfogolt magatartásának megváltozására figyelemmel az intézkedést visszavonhatja.

A Bv. Törvény módosításai 2020. július 1. napjától

A Bv. tv. 347. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a 2019. évi CXXVI. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(A javítóintézet a befogadáskor)
a) a fiatalkorú adatait a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezései szerinti javítóintézeti informatikai rendszerben rögzíti és kezeli,

A Bv. Törvény módosításai 2020. július 9. napjától

A Bv. tv. 70/B. §-a a 2020. évi LXX. törvény alapján a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
(2a) Ha az elítélttel szemben meghozott ügydöntő határozat alapján megállapítható, hogy a sértett polgári jogi igényét a bíróság egyéb törvényes útra utasította vagy az elítélt által elkövetett bűncselekménynek van olyan sértettje, aki a büntetőeljárásban nem érvényesített polgári jogi igényt, azonban a bűncselekményből eredően kára vagy sérelme keletkezhetett, a büntetés-végrehajtási bíró tájékoztatja a sértettet arról, hogy lehetősége van a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt gyorsított polgári pert indítani, ha a követelése a Polgári Törvénykönyv szerint még nem évült el.

A Bv. tv. 70/B. § (4) bekezdése helyébe a 2020. évi LXX. törvény alapján a következő rendelkezés lép:
(4) A büntetés-végrehajtási bíró eljárására az 50. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított határidő az (1) bekezdésben meghatározott esetben hatvan nappal, amennyiben a (2a) bekezdésben meghatározott intézkedés szükséges, kilencven nappal meghosszabbodik. Ha az (1) bekezdés esetén a sértett megkeresése a rendelkezésre álló határidő alatt nem vezetett eredményre, a büntetés-végrehajtási bíró a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj megtérülésének figyelmen kívül hagyásával hozza meg a döntést.