Hírek

2018.10.12 15:20

Hírlevél

Az oldalon található könyveket megvásárolhatja, illetve megrendelheti könyvesboltunkban.

Budapest, XIII. kerület Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett.
Telefon: +36-20-355-7125
e-mail: novissima@novissima.hu

2013. évi CLXXVII. törvény módosításai

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről - 2018.01.01 - 2018.06.30 <-> 2018.07.01 - - HVG-ORAC Jogkódex</->

Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek (www.hvgorac.hu)
Nyomtatta: Szilner György
Összehasonlítás:
amit: 2018.01.01 - 2018.06.30
amivel: 2018.07.01 -

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről[1]

53/A. §

(2)[2] A Ptk. 6:88. § (4) bekezdése szerinti keresetindítási jog a közérdekben olyan szerződés megkötésével okozott sérelmek esetén is alkalmazható, amely szerződéssel ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, illetve ilyen mértékű kárt, vagyoni hátrányt vagy vagyoncsökkenést (ezek együttes összegét számítva is) okozó bűncselekmény

A Ptk. 6:88. § (4) bekezdése szerinti keresetindítási jog a közérdekben olyan szerződés megkötésével okozott sérelmek esetén is alkalmazható, amely szerződéssel a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 159/A. § (1) bekezdésében meghatározott értékre elkövetett, illetve ilyen mértékű kárt, vagyoni hátrányt vagy vagyoncsökkenést (ezek együttes összegét számítva is) okozó bűncselekmény

b) elkövetéséhez felhasznált szervezet vagyontárgyát, vagy

c) elkövetésével összefüggésben előnyt szerző szervezet vagyontárgyát

[az a)-c) pont szerinti vagyontárgy a továbbiakban együtt: érintett vagyontárgy] a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárás megindításának alapjául szolgáló hatósági eljárás megindulását megelőző egy éven belül feltűnő értékaránytalansággal, ingyenesen, vagy hozzátartozó javára ruházták át.

elkövetéséhez felhasznált szervezet vagy olyan szervezet vagyontárgyát, amely szervezet javára a bűncselekmény elkövetése előny szerzését eredményezte, továbbá e szervezet vonatkozásában a Be. 159/A. § (3)-(5) bekezdés alapján és a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével érintett vagyontárgyat

[az a)-b) pont szerinti vagyontárgy a továbbiakban együtt: érintett vagyontárgy] a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárás megindításának alapjául szolgáló hatósági eljárás megindulását megelőző egy éven belül feltűnő értékaránytalansággal, ingyenesen, vagy hozzátartozó javára ruházták át.

66. § (1)

f)[3] az utazási szolgáltatásokra, valamint az utazási csomagra vonatkozó szerződések kötelező tartalmi elemeit, a szerződés teljesítésére, ideértve a díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, az egyoldalú szerződésmódosításra, a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére, a szerződésátruházásra, valamint - az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések tekintetében is - a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért való felelősségre, illetve az utazási vállalkozók fizetésképtelenséggel szembeni védelmét szolgáló vagyoni biztosítékokra vonatkozó különös rendelkezéseket, továbbá az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések tekintetében a szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit és formáját.

az utazási szerződések kötelező tartalmi elemeit, a díj megfizetésének, emelésének és az utazásban való részvétel jogának engedményezésére vonatkozó szabályokat, az elállás szabályait, az utazási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért való felelősségre vonatkozó különös rendelkezéseket, továbbá egyes utazási szerződések tekintetében a szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit és formáját, valamint a szerződés teljesítése keretében alkalmazandó különös tájékoztatási szabályokat;


Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2017. évi CXCVII. törvény 400. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[3] Megállapította a 2017. évi CXCIV. törvény 3. §-a. Hatályos 2018.07.01.

Honlap készítés